محتسب نور
تقدیم به ساحت یکتامحتسب ولایت علوی عصر
شنبه هفدهم اسفند 1392
سوالات تستی دین وزندگی3تمام کتاب ...  

درس اول                                 دین و زندگی3

 

1-عبارت «زندگی انسان تنها با چیزهایی که ویژه بدن اوست معنا نمی شود» با کدام نیاز بنیادین انسان ارتباط دارد؟

1)درک درست از آینده ی خویش         2)امنیت خاطر و شادکامی

3)درک هدف زندگی                        4)نیاز به رشد و تعالی

 

2-درچه صورتی حکم عقل،غلط وگمراه کننده  است اگر درموضوعی...........

1)اطلاعات غلط در اختیارات انسان قرار گیرد.

2)اطلاعاتی دراختیارعقل قرار نگیرد.

3)اطلاعات صحیح ولی ناقص دراختیار عقل قرارگیرد.←

4)اطلاعات صحیح وکافی دراختیار عقل قرار گیرد.

 

3-درد متعالی ناشی از اندیشیدن در افقی بالاتر از سطح زندگی روزمره نشانه ی چیست؟

1)حس انسان دوستی                                2)ورود به زندگی اجتماعی

3)یاس وناامیدی                                     4)ورود به وادی انسانیت

 

4-حضرت موسی علیه السلام همراه برادرش به سوی فرعون آمد تا او را به حق دعوت کند.فرعون پرسید؟...............وحضرت موسی (ع) فرمود:................

1)ماموریت شما چیست؟   --  یخر جهم من الظلمات الی النور

2)پروردگار شما کیست؟  --  ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی

3)پروردگارشما کیست؟  --     هو الذی ارسل رسول بالهدی ودین الحق

4)ماموریت شما چیست؟  --  ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی

 

5-چرا انسان نیاز به هدایت ویژه الهی دارد ؟ زیرا........................

1)انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات را در می یابد.

2)موقعیتی خاص در نظام خلقت برای وی رقم خورده است.

3)به کمک عقل خود نمی تواند پاسخ نیازهای بنیادین را به طور کامل بدهد.

4) راه دست یابی به همه ی نیازها برای انسان مشخص نشده است.                                       

 

6-کدام یک ازحجت های خداوند بر مردم نیست؟

1)عقل              2)رسولان           3)اختیار            4)ائمّه

 

7-انسان با استفاده از کدام قوه ی خود می تواند از روح وحقیقت دین الهی بهره مند شود؟

1)اختیار          2)وحی الهی         3)تعبّد                4)تعقل

 

8-اگر می گوییم حرکت انسان اختیاری است،بدان معناست که:..................

1)باید با قدرت تفکر خود به تدریج هدف درست وراه های رسیدن به آن رابشناسد.

2)بایدبا قوه ی عقل خود،هدف درست را تشخیص دهد وآن رابرگزیند وبه سویش حرکت کند.

3)او قادر به انجام هر کاری است.

4)همه ی کارهای او وحوادث زندگیش ناشی از اختیار است.

درس 2

 

1-مفهوم آیه ی کریمه«انّ الدین عندالله الاسلام»کدام مطلب است؟

1)درتمام دوره ها دین خدابا این نام خوانده شده.

2)این نام در میان مردم معروف بود.

3)نام دین پیامبر آخر الزمان اسلام است.

4)حقیقت دین دارای ماهیتی است که بهترین معرّف آن اسلام است.

 

2-قرآن کریم به«تکمیل وتصحیح نیاز ندارد».اشاره به:

1)عدم تحریف- کامل وشامل بودن

2)کامل وجامع بودن- شامل بودن

3)کامل وشامل بودن- عدم تحریف

4)خاتمیت قرآن- عدم تحریف

 

3-پس از رحلت پیامبر اسلام،ائمه معصوم چند سال بین مردم حضور داشتند؟

1)250سال            2)150سال              3)200سال              4)300سال

 

4-تعدّد پیامبران نشانه ی چیست؟

1)تعدّد واختلاف در دین                        2)ویژگی های فطری مشترک

3)وجود عصمت در رفتارهای انبیاء           4)اجرای یک دین در شرایط مختلف

 

5-آیه ی شریفه ی«انّا نحن نزلنا الذکر وانّا له لحافظون»درچه شرایطی نازل شد؟

1)آمادگی  جامعه ی بشربت برای دریافت برنامه ی کامل زندگی

2)حفظ قرآن کریم از تحریف

3)وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم

4)پیش بینی راه های پاسخگویی به نیازهای زمانه

 

درس3                             دین وزندگی3

 

1-این که از ابتدای نزول قرآن،خداوند رسما بر آن تحدی کرده است یعنی:

1)جنبه های اعجازآن معنوی است وهیچ کس توان مقابله با آن را ندارد.

2)جنبه های اعجازآن لفظی است وهمه،اعجاز بودن آن را درک می کنند.

3)قرآن،کار پیامبر(ص)نیست واز هیچ بشر دیگری ساخته نیست.

4)مدعی شد که قرآن معجزه جاوید است ولذا جنبه ی قولی دارد نه فعلی

 

2-کدام گزینه درباره ی آخرین کتاب صحیح نیست؟

1)دلیل وسند نبوت خاتم پیامبران است.

2)جاودانه وهمیشگی است.

3)معجزه اصلی پیامبر اسلام است.

4)تحدّی قرآن بی پاسخ نمانده است.

3-عبارت« پیشرفت زمانه موجب می شود،افقهای جدیدی از حکمت ومعرفت قرآنی به روی جویندگان گشوده شده» در ارتباط با کدام موضوع است؟

1)نشانه های لفظی وظاهری از جنبه های اعجاز قرآن

2)شادابی وتازگی از نشانه های محتوایی ومعنایی

3)انسجام درونی درعین نزول تدریجی

4)جامعیت وهمه جانبه بودن قرآن

4-بیت«نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت       به غمزه مسئله آموز صد مدّرس شد» بیانگر کدان یک از جنبه های اعجاز قرآن است؟

1)نشانه های لفظی وظاهری                    2)انسجام درونی

3)امّی بودن رسول خدا                           4)عدم تبیعت از فرهنگ زمانه

5-بالاترین اعجاز قرآن کریم کدام است؟

1)تبعیت نکردن از فرهنگ زمانه             2)فصاحت و بلاغت

3)تازگی وشادابی                                 4)رسایی درمعنا با وجود ایجاز

 

درس5                             دین وزندگی3

 

1-از نظر امام خمینی(ره)هرنظام سیاسی غیر اسلامی،نظام شرک آمیز است زیرا.........

1)حاکمش کافر است.                             2)حاکمش طاغوت است.

3)نظامی است سراسرکفروشرک                4)احکام وقوانین آن کفرآمیزاست.

 

2-چه چیزی جز با استقرار حکومت اسلامی امکان پذیر نیست؟

1)اقامه ی نماز                                    2)هدایت مردم                                              3)امربه معروف ونهی ازمنکر                4)اجرای حدود

 

3-خداوند با اعطای کدام مقام به پیامبر اسلام(ص)لطف خود را براو کامل نمود؟

1)ولایت همگانی       2)ولایت ظاهری     3)مرجعیت علمی    4)ولایت معنوی

 

4-کدام یک زمینه ساز اصلی هجرت پیامبر اسلام(ص)بوده است؟

1)پذیرفتن اسلام از طرف مردم مدینه       2)اسلام آوردن مردم حبشه

3)آزارواذیت مشرکان مدینه                   4)اسلام آوردن مردم مکّه

5-مقصود از ولایت ظاهری پیامبری اسلام(ص)چیست؟

1)دریافت وابلاغ وحی                          2)تعلیم وتبیین تعالیم دینی

3)سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین     4)واسطه ی همه ی خیرات بودن

درس6                          دین وزندگی3

1-از دیدگاه شیعه امام کسی است که از طرف........برگزیده می شود وهمه ی مقامات پیامبررا..............

1)پیامبر- بجز امر حکومت به عهده دارد.

2)مردم- بجزامر حکومت را به عهده دارد.

3)خدا- به استثناء دریافت وحی رابه عهده دارد.

4)پیامبر - به استثناء دریافت وحی رابه عهده دارد.

 

2-مراد ازثقلین که پیامبر(ص)برامّت توصیه فرمودند وحدود دویست نفر ازعلمای اهل تسنّن نقل کرده اند کدام است؟

1)عقل وقرآن        2)قرآن وعترت        3)قرآن وسنّت        4)قول وفعل اهل بیت

 

3-درحجّة الوداع پیامبر(ص)کدام واقعه ی مهم اتفاق افتاد؟

1)منصوب شدن حضرت علی علیه السلام به ولایت وامامت مسلمین

2)اسلام آوردن ایرانیان

3)ولایت امام حسین علیه السلام

4)نازل شدن سوره ی انعام

 

4-منظور از اولی الامر در روایت شیعه وسنّی چیست؟

1)چهارده معصوم که نام ومشخصات آنها درحدیث جابر ذکر شده

2)چهارده معصوم که نام ومشخصات آنها درحدیث ابن حنظله آمده

3)امامان دوازده گانه که نام ومشخصات آنها در حدیث ابن حنظله آمده

4)دوازده امام که نام ومشخصات آنها در حدیث جابر آمده

 

5-موضوع ختم نبوت، درکدام حدیث پیامبر گرامی اسلام مورد اشاره قرار گرفته است؟

1)حدیث غدیر                                          2)حدیث مترلت

 3)حدیث جابر                                        4)حدیث ثقلین

 

درس7                            دین وزندگی3

 

1-مهم ترین خطری که پس از رحلت رسول خدا(ص)مسلمانان را تهدید میکرد،کدام است؟

1)تهدید دشمنان خارجی                         2)توطئه یهودیان

3)بازگشت به عقب                               4)نفوذ فرهنگ بیگانه

 

2-ممنوعیت نوشتن احادیث...........آغازشد ومهمترین اشکالی که پیش آمد.................

1)پس ازرحلت پیامبر(ص)-  بی بهره ماندن ازیک منبع هدایت

2)پس از رحلت حضرت علی(ع)- افزایش احتمال خطا وجعل حدیث

3)پس از رحلت پیامبر(ص)- افزایش احتمال خطا وجعل حدیث

4)پس از رحلت حضرت علی(ع)- بی بهره ماندن از یک منبع هدایت

 

3-چرا مشکلات ناشی ازممنوعیت نوشتن احادیث برای پیروان ائمّه اطهار پیش نیامد؟

1)زیرا پیروان اهل بیت احادیث را به صورت پنهایی می نوشتند.

2)زیرا رهبری جامعه ی اسلامی ازمسیر اصلی خود خارج نشد.

3)زیرا پیروان اهل بیت احادیث را به حافظه می سپردند.

4)زیرا احادیث پیامبر(ص) نزد ائمه اطهار(س) حفظ شده بود.

 

4-چه کسانی به نام اهل بیت حکومت مسلمانان را به دست گرفتند؟

1)بنی هاشم       2)بنی امیه                    3)علویان               4)بنی عباس

 

5-«پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام» نشان دهنده ی اهمیت کدام یک از نقش های امام معصوم درجامعه می باشد؟

1)ولایت معنوی     2)مرجعیت علمی       3)دریافت وحی       4)ولایت عا م

 

درس8                دین وزندگی3

 

1-ولایت معنوی درپیامبر اسلام(ص)وائمه اطهار(ع)آنان را.............قرارمی دهد وبهره مندی از این ولایت اختصاص به...........ایشان دارد.

1)سرپرست جامعه واجرای قوانین الهی- زمان حیات

2)واسطه ی خیر وبرکت ورحمت جهان- پس ازشهادت

3)سرپرستی جامعه واجرای قوانین الهی- زمان حیات وپس از شهادت

4)واسطه ی خیر وبرکت ورحمت جهان- زمان حیات وپس ازشهادت

 

2-قرآن کریم اجر ومزد پیامبر اسلام را چه چیزی قرار داده است؟

1)کمک به فقرا                                  2)کمک به علمای دین

3)دوستی اهل بیت                              4)دوستی نبوّت

 

3-کدام مورد از مسئولیتهای بزرگ امامان مربوط به مرجعیت علمی نمی باشد؟

1)آگاهی بخشی به مردم                       2)تربیت شخصیت های اسلامی 

3)حفظ سخنان وسیره ی پیامبر              4)پاسخ به مسائل جدید ونیازهای نو

 

4-آفت خانمان سوز جامعه ی دین داران کدام است؟.

1)سطحی نگری دردین                       2)عدم انتخاب شیوه ی درست مبارزه

3)عمل نکردن به احکام الهی               4)حاکمان ظالم وستمگر

 

5-اعلام عدم مشروعیت دستگاه خلافت،بیانگر کدام یک از موارد زیر می باشد؟.

1)تبلیغ علمی                                   2)عینیت بخشیدن به ارزش های معنوی

3)مرجعیت علمی                             4)مجاهده برای برقراری حکومت عدل

درس9                     دین وزندگی 3

 

1-مرحله ی اول امامت حضرت مهدی(عج)تاسال.......طول کشیدوآخرین نایب ایشان.......بود

  )260-علی بن محمد سمری                  2)260-عثمان بن سعید عمروی                             

3)329-عثمان بن سعید عمروی               4)329-علی بن محمد سمری

 

2-کدام مطلب درمورد رهبری وامامت حضرت مهدی(عج)صحیح نیست؟

1)غیبت ایشان درمقابل ظهور است وحجت خداوند درمیان مردم حضور دارد.

2)غیبت ایشان درمقابل حضور است وبه خورشید پشت ابر تشبیه شده اند.

3)امام را غایب نامیده اند زیرا ایشان از نظرها غایب اند.

4)امام هرساله درمراسم حج حضور دارند واعمال را انجام میدهندامّا مردم ایشان رانمی بینند.

 

3-سبب اصلی محرومیت مردمان از وجود حضرت حجت(عج)کدام است؟

1)تکمیل شدن قوانین حاکم برجامعه از دیدگاه تاریخی

2)تکمیل نشدن قوانین حاکم برسیر تاریخی

3)نبودن شرایط مناسب وشایستگی لازم درجامعه

4)وجود دستگاه های حکومتی جبار ومنافق

 

4-حضرت مهدی(عج)در زمان غیبت صغری چگونه با مردم درتماس بودند؟

1)به واسطه ی نوّاب اربعه با مردم تماس داشته ومشکلات آنها راحل می کردند.

2)بلاواسطه با مردم تماس داشته ومشکلات آنها راحل می نمودند.

3)به تناسب لیاقت وشایستگی افراد آنها را راهنمایی می کردند.

4)بلاواسطه به وسیله هدایت باطنی مشکلات راحل می کردند.

 

5-بخش اصلی رهبری امام زمان (عج)درغیبت کبری مربوط به چیست؟

1)مرجعیت علمی      2)ولایت ظاهری       3)اجرای قوانین الهی       4)ولایت معنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس10                 دین وزندگی3

 

1-کدام مورد از مشترکات تمام ادیان ومذاهب می باشد؟

1)امامت                                          2)ظهور مصلح درآخر الزمان

3)ظهور مهدی موعود(عج)                 4)غیبت

 

2-اعتقاد اهل سنت درمورد موعود آخر الزمان چیست؟

1)از نسل پیامبر(ص) و حضرت فاطمه(س)است.

2)هم نام وهم کینه پیامبر است .

3)همان حضرت عیسی (ع)می باشد.

4)به خواست خداوند عمر طولانی پیدا کرده است.

 

3-طول عمر امام زمان (عج)امری است...............

1)غیر عادی وغیرممکن ازنظر عقلی

2)عادی وامکان پذیر از نظر عقلی

3)غیر عادی وامکان پذیراز نظر عقلی 

4)عادی وغیر ممکن از نظر عقلی

 

4-دراعتقاد پیروان کدام  آیین،پیامبر آورنده ی دین ومنجی آخر الزمان یکی است ؟

1)مسیحی         2)زردشتی        3)یهودی            4)اسلام

 

5-کدام یک ازفوائد مشخصات امام زمان(عج )وحضور ایشان درجامعه نمی باشد؟

1)پیروان آن حضرت،امام خود راحاضروناظر برمردم می یابند.

2)جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام برخوردار می شود.

3)پیروان آن حضرت از زمان ظهورآگاهی یافته ودرنتیجه آمادگی بیشترپیدا می کنند.

4)جلوگیری از فریب کاری کسانی که خود را به دروغ مهدی موعود معرفی می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس11                            دین وزندگی3

 

1-کدام یک ازموارد زیر فقط اخنصاص به دوران غیبت صغری دارد؟

1)ولایت معنوی امام زمان(عج)               2)تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی

3)نیایت خاصّه                                    4)انتظار

 

2-پس از درگذشت چهارمین نایب امام زمان (عج)..............

1)مسئولیت های امامت به شکل وگونه ای دیگر ادامه یافت.

2)مسئولیتهای مربوط به امامت تعطیل شد.

3)مسئولیت امامت به همان شکل قبلی ادامه یافت.

4)موضوع نیابت خاصّه آغاز گردید.

 

3-به ترتیب مرجعیت علمی وحکومت اسلامی در عصر غیبت درچه اشکالی ادامه می یابند؟

1)ولایت امام زمان(عج)-ولایت فقیه       2)مرجعیت فقیه-ولایت فقیه

3)ولایت فقیه-مرجعیت فقیه                  4)مرجعیت فقیه-ولایت امام زمان (عج)

 

4-کدام مورد عبارت مقابل  را کامل می کند«هر..................لزوما.............نیزمی باشد»

1)فقیهی- مرجع تقلید                           2)مرجع تقلیدی- ولیّ فقیه

3)فقیهی- ولی فقیه                              4)مرجع تقلیدی- فقیه

 

5-رجوع به متخصّص احکام دینی  چه نامیده می شود؟

1)ولایت           2)تقلید            3)اجماع                4)تفقه

6-کدام عبارت درباره ولی فقیه صحیح نیست؟

1)یکی از فقها در انتخابی عمومی،عهده دار منصب ولایت فقیه می شود.

2)مجموعه ی قوانین جامعه مطابق بانظر ولی فقیه تنظیم می گردد.

3)ولی فقیه می تواند متعدد باشد واین لازمه ی نظم جامعه است.

4)ممکن است چند مرجع باشد اما همواره یک ولی فقیه عهده دار رهبری جامعه است.

 

7-کدام شیوه ی انتخاب رهبر درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است ؟

1)روش مستقیم(یک مرحله ای)         2)روش غیرمستقیم(دو مرحله ای)

3)روش مستقیم(دو مرحله ای)           4)روش غیر مستقیم(یک مرحله ای)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس12                          دین وزندگی3

1-محور وحدت ملی،همبستگی اجتماعی واستقلال کشورماست .

1)قانون اساسی                             3)تاریخ وفرهنگ

2)مرزهای جغرافیایی                      4)ولی فقیه

2)حضرت علی (ع)چه کسی رابه فرمانروایی مصربرگزیدودرنامه ای مفصل سیمای حکومت اسلامی راترسیم کردند؟

1)سلمان فارسی                              3)ابوذر غفاری

2)مالک اشتر                                 4)کمیل زیاد

3)ازحقوق امام برمردم است.

1)اجابت                                      3)تقسیم درست بیت المال

2)راهنمایی مردم                             4)تربیت وآموزش

4)کدام گزینه بیانگر تفاوت های بین نظام اسلامی وسایر حکومت های دمکراتیک است؟

1)هدف- نوع قانون                       

 2)نوع قانون- وجود انتخابات

3)هدف- حاکمیت خواست اکثریت مردم

4)همه موارد

 

5-انتخاب کدام گزینه وظیفه ی شخصی است وهرکس ازراه هایی که معین شده است آن راشناسایی می کند؟

1)ولیّ فقیه ومرجع                       2)مرجع یا مجتهد

3)حاکم اسلامی                           4)رهبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس13                 دین وزندگی3

 

1-کدام یک از ویژگی های انسان دارای کرامت نفس نیست؟

1)اشتیاق هم نشینی با اولیای خدا       2)بزرگ شمردن خود در مقابل دیگران

3)مقاومت در برابر شهو ات          4)پروا از گناه درحضور خداوند

 

2-کدام تمایل درونی است که انسان باید خود را از شکست درمقابل آن حفظ کند؟

1)خودعالی         2)نفس مطمئنّه       3)نفس لوّامه        4)خود غیر اصیل

 

3-مقصود از خریدن خود در بازار دنیا چیست؟

1)تسلیم شدن دربرابر شرایط اجتماعی 

2)از یاد بردن خود عالی واصیل

3)آزاد ساختن خود درمقابل تمایلات دانی

4)تسلیم شدن دربرابر خود غیر اصیل

 

4-ارتکاب گناه غالبا ناشی ازدست دادن کدام یک در انسان می باشد ؟

1)نفس امّاره     2)خود دانی        3)دنائت نفس          4)کرامت نفس

 

5-منشاء تمایلات عالی وتمایلات  دانی انسان به ترتیب کدامند؟

1)درون انسان- عوامل بیرونی         2)عوامل بیرونی-عوامل بیرونی

3)عوامل بیرونی- درون انسان         4)درون انسان- درون انسان

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس14                        دین وزندگی3

 

1-قرآن کریم ازپایه وحدت زن وشوهر درعرصه زندگی به چه عنوانی یاد کرده است؟

1)موّدت ورحمت       2)عشق ومدارا         3)مکمل وآرام بخش      4)عطوفت ورافت

 

2-ابتدائی ترین وعالی ترین زمینه تشکیل خانواده است؟

1)تسهیل در رشد معنوی واخلاقی- نیاز جنسی

2)نیاز جنسی- تسهیل در رشد معنوی واخلاقی

3)پرورش فرزندان- نیاز جنسی             

4)تسهیل در رشد معنوی واخلاقی- پرورش فرزندان

 

3-کدام یک از نتایج ازدواج نمی باشد؟

1)مسئولیت پذیری                             2)تعادل شخصیتی                                 3)وابستگی شخصیتی                         4)بهداشت روانی

 

4-رفتارهای نامناسب نسبت به زنان ناشی از چیست؟

1)تفاوت درنقش های خانوادگی واجتماعی    2)باورهای غلط فرهنگی واجتماعی

3)تفاوت درمقام ومترلت انسانی                4)ویژگی های فطری

 

5-درمورد نقش های زن ومرد درخانواده واجتماع دین اسلام کدام گزینه ها را پذیرفته است؟

1)تفاوت نقش های خانوادگی واجتماعی زن و مرد

2)تشابه نقش های خانوادگی و اجتماعی زن و مرد

3)تقسیم  کار خانوادگی و اجتماعی زن ومرد

4)برتری نقشهای اجتماعی مرد برزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس15                           دین وزندگی3

 

1-پیامبر گرامی اسلام(ص)فرمود:                                                                           در اسلام هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از..............نیست، زیرا...................

1)ازدواج--نصف دین حفظ می شود        

2)نماز--ستون دین وقبولی سایر اعمال است.

3)نماز--نماز بالاترین فریاد وذکرخداوند است. 

4)ازدواج--نماز متاهّل برتر از هفتاد رکعت نماز مجرّداست.

 

2-کدام جمله صحیح است؟

1)نباید فاصله میان بلوغ طبیعی یا بلوغ فکری زیاد باشد.

2)باید فاصله میان بلوغ طبیعی با زمان ازدواج نسبتا زیاد باشد.

3)نباید فاصله میان بلوغ طبیعی وفکری با زمان ازدواج زیاد باشد.

4)به علت عدم بلوغ فکری در دوران بلوغ بهتر است ازدواج سالها عقب بیفتد.

 

3-کدام ویژگی در دختران سبب می شود که در ازدواج پیش قدم نشوند؟

1)پاک دامنی     2)اصالت خانوادگی      3)لطافت روحی     4)عزّت نفس قوی

 

4-برای ازدواج موفق قبل از همه کدام یک در اولویت هستند؟

1)انتخاب زوج مناسب                   2)تسلّط برشورواحساس جوانی  

3)تعیین هدف ازدواج                    4)تعیین معیارهای همسر شایسته

 

5-در ازدواج................اذن...................الزامی است.

 1)دختر- پدر                              2)دختر- مادر

3)پسر- پدر                                4)پسر-  مادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس16                    دین وزندگی3

 

1-اسلام تامین هزینه ی خانواده را به عهده ی چه کسی نهاده است؟

1)همه ی اعضای خانواده                    2)والدین

3)زن                                             4)مرد

 

2-نفقه چیست؟

1)وظیفه ی مالی که درزندگی زناشویی در صورت نیازمند بودن برعهده ی مرد قرار میگیرد

2)هدیه ای که مرد برای اعلام صداقت خود در محبت، به همسر تقدیم می کند.

3)وظیفه ی مالی که در زندگی زناشوئی برای تامین هزینه های لازم همسر بر عهده ی مرد قرارمی گیرد.

4)تعهد رسمی وشرعی دختر وپسر برای تشکیل خانواده

 

3-چه کسانی را می توان مکمّل وجود یکدیگر دانست ؟

1)والدین وفرزندان                         2)زوجین     

3)دو تا دوست                          4)خواهر وبرادر

 

4-طبق فرموده ی رسول خدا(ص)کدام یک نزد خداوند دوست داشتنی تر از اعتکاف وشب زنده داری در مسجد رسول الله درمدینه می باشد؟

1)تامین مخارج ضروری خانواده      2)برقراری ارتباط درست با فرزندان

3)لقمه گرفتن برای همسر               4)نشستن مرد در کنار همسر خود

 

5-به فرموده ی رسول خدا(ص)این گفته ی مرد به زن که تو را دوست دارم..................

1)نزد خدا پاداش دارد .              

2)پیش خداوند از اعتکاف درمسجد النبی دوست داشتنی تر است.

3)از یک سال روزه داری وشب زنده داری بهتر است.

4)هیچگاه از قلب او بیرون نمی رود.

 

 

شنبه بیست و ششم بهمن 1392
آدرس مهمی برای سوالات عربی تفکیک درس به درس ...  
http://1moalem.ir/index.php/1390-06-31-22-04-37/43-1390-06-31-21-01-45/139-1391-02-23-11-29-03

چهارشنبه چهارم دی 1392
نمونه سوالات عربی1برای ترم اول ...  

قابل توجه دانش آموزان عزیز:

ترجمه قسمتهایی که مربوط به دروس4 و5 است موردنظربرای این ترم نمی باشد


1- للتّرجمة الي الفارسيّة :3نمره

 

1/1) انتخب يا ولدي لاتفكّر في الثّمن.

 

2/1) هو لا يتروّح بل يجفف قميصه .

 

3/1) والدتي بانتظاري‏, بلّغ سلامي الي حبيبي.

2- اطلب ما طلب منك :1نمره

  ترجم :  الف) الي الفارسيّة : 1- النقم :               2- منح:

          ب )   الي العربيّة : 1- عبادت كنيد:         2- المضاد لـ « رخیص» :                  

3- اكمل الفراغات في الترجمة :5/1نمره

1/3) نهض اويس من مكانه حزيناً .    اويس  ................. از جايش .................. 0

2/3) المؤمنون يجاهدون باموالهم وانفسهم.  مؤمنان با مالها و جانها ............جهاد ..................0

3/3) الله يعلم و انتم لاتعلمون .     خداوند ................... و شما ......................0        

4- انتخب ما يناسب للفراغ :5/1نمره

1/4) لا تبحثوا عن عيوب الناس. 

در............ عيبهاي مردم نباشيد.          1- جستجوي           2- گفتگوي          3- بحث از

2/4) اطلب زيارة حبيبي , رسول الله(ص).

ديدار محبوبم  رسول خدا را       .......    0  1- طلب كردم       2- مي طلبم           3) خواستم.

3/4) تنعقد حفلة في المدرسة .

درمدرسه جشني برگزار    ....0  1- مي شود          2- شده است         3- خواهد شد 5/1   نمره

5- صحح الاغلاط في ترجمة العبارات :1نمره

- المستضعفون هم وارثون الارض. ضعيف كنندگان همان وارثين زمين هستند.   

6- اقرأ النص التالي و اجب عن الأسئلة :2نمره

   « خرج اويس من قريته يطلب زيارة النّبيّ (ص), فقرب اويس من مدينة النبي ...   وقال في نفسه: يا للسعادة ؛ يا للسعادة .  دخل المدينة , رأي رجلاً سئله : اين بيت النبي(ص) . اجاب: هناك هناك

    ثمّ قال : آه وصلتُ ...  نهاية الفراق ... وقال للرجل: عفواً , حبيبي ... اطلب زيارة حبيبي رسول الله .اجاب الرجل: هو سافر الي مكان قريب ... »

  الأسئلة :

    1) لماذا خرج اويس من قريته ؟

    2) ماذا قال اويس حينما قرب من مدينة النبيّ؟

    3) من رأي اويسُ بعد دخوله في المدينة ؟

    4) أ كان رسول الله في «المدينة» ؟       

7- املأ الفراغ بالصيغة المناسبة :5/1نمره

 هم    ........        ( نهض)                       انتم        .......       ( يتعارف « امر» )           

هنّ      ......        (يجاهد)                       انتما      .......        ( يحترم « نهي» )

انتِ    ........       ( أحسن)                      هي       .......        ( يستكبر« نفي» )      

8- عين الافعال المزيدة واذكر بابها : (دو فعل مزيد را مشخص نموده وباب آنها را بنويسيد )1نمره

1/8) ارسلنا رسلنا بالبينات .                             جواب: 1)   ....             از باب  .....

2/8) والدتي بانتظاري , بلّغ سلامي الي حبيبي.              2)   ....          از باب  .....      

9- عين الجامد و المشتق واذكر نوعه : ( دواسم جامد ودو اسم مشتق بيابيدونوع مشتق هارابنويسيد ) 5/1نمره

1/9) الکاتب في الاستقامة, الجبل .             الجامد : 1 -      .......         2-        .......

2/9) احسن الي الفقير.        المشتق: 1-    ........       نوعه ........           2-    ........       نوعه   ......   

10- اصنع ما طلب منك : ( آنچه خواسته شده بسازيد )5/1نمره

1/10) اسم الفاعل من ( علم )        .....  2/10) اسم المفعول من ( قتل )         ......

3/10) اسم المكان من ( سجد)      .....    4/10) اسم المبالغة من ( حمل)             .......

5/10) اسم التفضيل من ( صبر)     ......  6/10) الصفة المشبهة من ( عطش)       .......      

11- عين الفاعل , المفعول, المبتدأ , الخبر في العبارات التالية :1نمره

1/11) كتب التلميذ الدرس .

2/11) يا ربّ : قولك حقّ وصدق .   

12-  انتخب الصحيح للفراغ فيما يلي :5/1نمره

1/12) و احسن كما   .......   الله اليك .        الف- احسنوا       ب- احسن         ج- تحسن

 

2/12) هو  .....   في معركة نهروان .         الف- جاهدت       ب- جاهدوا       ج- جاهد

 

3/12) نحن  ........  زيارة الامام المنتظر(عج). الف- اطلب       ب- نطلب     ج- يطلبون

13- اكمل العبارت :1نمره

1/13) اسم مشتق به اسمي گفته ميشود كه از    ......     ساخته شده باشد.

2/13)يكي از وزنهاي  اسم زمان و مكان عبارتند از:   ............      .

3/13) براي ساختن جمع مذكر سالم  به آخرمفرد مذكر   ....... يا ...... اضافه ميشود.      

14- انتخب الاعراب المناسب للكلمتين : في الجملة ((  يجتهد العاقل في الدرس .))5/0نمره

1/14) العاقل :   الف- مبتدا ومرفوع      ب-  خبر و مرفوع       ج – فاعل و مرفوع

2/14) الدرس:  الف – مجرور            ب-  مفعول               ج -  خبر مرفوع

15- انتخب التحليل الصرفي المناسب للكلمتين :  (( خرج الطالب من المدرسة . ))5/0 نمره

1/15) خرج :          الف- فعل ماض, للغائب, مجرد ثلاثي,...    

                           ب- فعل ماض, للغائبين , ثلاثي مجرد, ...

2/15) طالب:         الف- اسم , مفرد,مذكر, مشتق,...            

 

                           ب- اسم, مفرد,مذكر, للغائب, جامد,...

**********

  1- ترجم العبارات الی الفارسیة :

الف – یا رب قو علی خدمتک جوارحی . ( 25/0)

 

ب- عفوا حبیبی ، ...اطلبُ زیارة ّ حبیبی رسول الله (ص)  (25/0)

 

ج- الذی یجمع العمل و الدراسة یعرف قیمة الوقت . ( 5/0)

 

د-استیقظ قبل طلوع ِ الفجـــر و توضأ . ( 5/0)

 

هـ -امیر المومنین یشعر بالحرِّ الشدیدِ و هو یتروَّحُ بکمِّــه . ( 5/0)

 

و- قال الامیر ، أ لیس فی المجلس اکبرُ منکَ ؟ (50/)

 

ح- فاستغفروا لـِذُ نُوبــِهم و مَن یغفرُ الذنوبَ الا الله .  (5/0)

 

ط- تعلّـموا القرآنَ فانَّـه احسنُ القلوبِ .(نهج البلاغه)(5/0)

 

ی- اکتب معنی الکلمات : ( 1 نمره) (البته مترادف متظاد هم در امتحان آمده است)

 الف- الباهضُ.........    ب- لباسها ...........    ج- کاروان .........    د- الجوانح ........

 

2- عیّن الصحیح فی الترجمة : (5/1 نمره)

 

الف- تسمع نداءّ المظلومین .

·        صدای ستم دیدگان را می شنوی .

·        ستم دیدگان صدای تورا می شنوند .

·        صدای ستم دیدگان شنیده شد .

 

ب- استقبله المدیرُ بحفاوةٍ .

     * مدیر را به گرمی پذیرفت .

     *  مدیر او را به گرمی پذیرفت .

     * با گرمی با مدیر بر خورد کرد .

 

ج-   هولاءِ وجدوا السعادةَ فی مساعدةِالآ خرین .

    * آنها خوشبختی را در همکاری با دیگران می یابند .

    * اینان خوشبختی را در کمک کردن به دیگران یافته اند.

     * اینان سعادة را در کمک به دیگران می یابند .

 

 

 د- سعید پیش آمد و مدیر به گرمی از او استقبال کرد .

* اقبل المدیر و استقبله سعید .                       * اقبل سعید و استقبل المدیر .

* اقبل سعید و استقبله المدیر .

 

هـ - اولئک یهربون من قراءة الدرس .

*آنها از نوشتن درس فرار می کنند .               * اینها از درس خواندن فرار می کنند .

* آنان از خواندن درس فرار می کنند .

 

و- ما می دانیم وشما نمی دانید .

*نحن اعلم وانتم لا تعلمون .                           * نحن نعلم و انتم لا تعلمون.

* نحن علمنا و انتم ما علمتم .

 

3- صحح الاغلاط فی الترجمةِ : (5/1 نمره)

 الف- انتم لا تشعرون بالضعف عند مواجهة المشا کل . -آنها هنگام برخورد با دشمنان احساس ضعف نکردند .

ب- اتعلّـمُ حسن الاستماع کما تعلمتُ حسن الحدیثَ. – خوب شنیدن را بیاموز همان طور که خوب رفتار کردن  را آموختی.

 

4-    اقرأ النص التالی ثمّ اجب عن الاسئلة التالیة : (2 نمره)

      «کان مُحمّــَـد بن زکریا مُکتشِف الکحول . هو فکـّـرفی تعیین المکان المناسب لبناء المستشفی ذهب الرازی کـلّ یوم ٍ الی نواحی المدینة لیشاهدَ تغییرات ِ الحاصلة لقطع اللحـم ِ.»

     الف- ما اکتشف الرازی ّ ؟                                                  ب-  فی ما فکّـر الرازی ؟

      ج- ما هو نوع المشتقین ِاللذین ِ تحتهما خط ؟                    د- عین فعلاً مزیداً واذکر مصدره

       

 

5- اکمل الفراغ مما بین القوسین ( 1نمره )

الف- ......... تلمیذات یحاولن فی الدرس .(‌هــــم – هـــنّ – انتما )

ب- المومنان ....... المحتاج َ . ( ساعدوا – ساعد – تساعد ان )

ج- المعلمون ......... انفسهم فی سبیل تعلم الطلاب . ( اجهدوا – تجهدون – یجهدون )

د- انّ الله لا .... .....المیعادَ . ( المضارع للغائب من اخلفَ )

 

6-عین الافعال المزیدة ثم اکمل الجدول .( 75/0نمره)

( تـَنظرونَ – تـُقابلوا  – إفتحن – یستمعونَ –کـَتبتـُنّّ )

                                                                 

الفعل المزید

بابــــــه

 

 

 

 

 

 

        

         

 

                         

7- عین المشتقات و بین نوعها .( 2 نمره )

الف- العاملُ یعملُ بما هو مامورٌ بــه .

ب- اللهُ علیمٌ بذات الصدور .

ج- الله رب المشرق و المغرب . 

 

 

8- اکتب الخطأ فی الفراغ . ( 75/0 نمره)

 

الف- اسم المکان و الزمان .                ب-    اسم التفضیل                ج-  الصفة المشبهة

( مسکن – منصور – مدرسة )           ( حُسنی – علّام – افضل )    ( عظیم – احمر – صبور  )

 

9- اجعل فی الفراغ کلمة مناسبة : (1 نمره)

الف- انا لا اتعب .« من خسته ...........»  ( نشدم – نمی شوم – نخواهم شد )

ب- شــما نیکی کردید . « انتــم ..........»  ( أ حسنوا – أحسنتم – تحسنون)

ج- ما دراین موضوع مورد اعتماد هستیم

« نحن ......... فی هذا الموضوع » ( مُعتمَدون – مُعتمِدون – نعتمد )

د- انک ستشاهدُ جزاء عملک .

 « بدرستی که تو پاداش کارت را ......» (مشاهه می کنی – مشاهده خواهی کرد – مشاهده کردی)

 

10- اکمل الفراغ حسب ما بین القوسین : ( 5/0 نمره )

الف- دخل امیر المومنین السوق مع ........ـــه ( اسم الفاعل من خدم )

ب- الله ........ و یحب الجمال .  ( الصفة المشبهة من « جـَـمُــلَ »  )

 

11- للتعریب : (1 نمره)

الف- اویس در ِ حبیب خود را زد .                ب- چرا تو از درس فرار می کنی ؟

 

12- صحح الاخطاء فی التحلیل الصرفی :  ( تجزیه) ( 1 نمره)

  « نصر اللهُ المومنَ و المومنة  »

الف- نصر : فعل مضارع ، للغائب ، مزید ثلا ثی ،   ب- المومن : اسم ، مفرد ، مونث ، جامد ،

 

13- عین المبتدا و الفاعل ( تجزیه) (5/0 نمره ) )  یک مورد)

الف- الله ولیُّ الذین آمنوا .                              ب- لماذا انتَ ما ذهبتّ الی المدرسة الیومَ؟

 

14—رکـِّب جملةً فعلیة کاملةً من الکلمات المتفرقة ( ترکیب ) ( 1 نمره )

الف- - التجّــار ِ –مجلس ٍ – فی – امیر ٍ – وفدٌ – من – دخلَ –

.........................................................................

ب- الولد – المسکین – یساعدُ – کلّ – فی – حال ٍ .

..........................................................................

15-صحح الاخطاء و اذکر سببها : (ارزشیابی  ) (1نمره)

«  لمّـاعرف البائع ٌ الامامَ  ترک الاما مً المکان َ  و ذهبُ الی دکـّان ٍ  آخر َ  و انتخب الامامُ قمیصاً ارخص َ »

 

چهارشنبه چهارم دی 1392
دروس1تا13 زبان فارسی سال اول متوسطه ...  


1.  عبارت زير را با كلمه‌ي مناسب تكميل كنيد .   (( زبان يكي از جنبه‌هاي ...... وجود انسان است . )) (5/0)

 

2- يكي از جنبه هاي راز آميز وجود انسان را نام ببريد . (5/0)

 

3- چرا استفاده از زبان بسيار آسان است ؟ (5/0)

 

4- عبارت زير را با كلمه هاي مناسب تكميل كنيد . 5/0    (( يكي از دشواريهاي شناخت زبان .... و ..... بيش از حد آن است .))

 

5- چرا شناخت زبان دشوار است ؟ 75/0

 

6- چرا زبان پيچيدگي دارد ؟ 5/0

 

7- اگر انسان از زبان بي‌بهره بود چه اتفاق مي افتاد ؟ 75/0

 

8- آيا دشواري شناخت زبان تنها ناشي از پيچيدگي و گستردگي بيش از حد آن است ؟ 75/0

 

9- سه كلمه بنويسيد كه وجود خارجي ندارند اما چون در زبان ما بكار رفته‌اند ، براي آنها بيرون از ذهن خود قايل به وجود خارجي شده‌ايم . 75/0

 

10- چرا زبان را بايد آموخت و شناخت با مثالي توضيح دهيد . 75/0

 

11- شناخت زبان به چه چيزهايي نياز دارد ؟ 1

 

12- زبان چيست ؟ 75/0

 

13- زبان را در عبارتي كوتاه تعريف كنيد . 75/0

 

14- چرا پيش از آن كه كلمه‌ي (كيوي ) در زبان فارسي پيدا شود ، بود و نبود اين ميوه براي فارسي زبانان يكسان بود ؟ 5/0

 

15- مقصود از ارتباط زباني چيست ؟ 5/0

 

16- منظور از نظام در تعريف زبان چيست ؟ 5/0

 

17- اجزاي سازنده‌ي زبان در درجه‌ي اول چيست ؟ 5/0

 

18- عبارت زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد. 75/0

 

الف – نشانه‌ي هر ..... است كه ..... داشته باشد .

 

ب – انتقال پيام در ارتباط زباني معمولا در قالب ..... صورت مي گيرد .

 

19- چرا مي توان هر جمله را نمونه‌اي كوچك از نظام بزرگ زبان دانست ؟ 5/0

 

20- اركان اصلي تعريف زبان را بنويسيد . 1

 

21- جمله چيست ؟ 5/0

 

22- با ذكر دو مثال قابليت‌هاي زبان را در زندگي روزمره بنويسيد . 5/0

 

23- آيا شناخت زبان با توانايي استفاده از ان يكي است ؟ 25/0

 

24- در جمله‌ي ( عيد شما مبارك  ) چرا هر يك از اجزاي آن را يك نشانه مي ناميم ؟ 5/0

 

سؤالات زبان فارسي (1) درس دوم

 

1-- هر جمله چند قسمت دارد ؟ با ذكر مثال بيان كنيد . 1

 

2- در جمله‌ي زير نهاد و گزاره را مشخص كنيد . 5/0

 

(( زنبور عسل شيره‌ي بهترين گلها را مي‌مكد . ))

 

3- نهاد كلمه يا گروهي از كلمات است كه .... مي دهيم . 75/0

 

4- صاحب خبر همان ..... است .75/0

 

5- چرا ( شناسه ) نهاد پيوسته ‌ي جمله است ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد . 75/0

 

6- شناسه‌ي فعل معمولا در .... با نهاد مطابقت دارد . 5/0

 

7-هر گاه نهاد ، كلمه‌ي ( من ) باشد شناسه‌ي فعل ( .... ) است . 25/0

 

8- هر گاه ، كلمه‌ي (ما ) باشد شناسه‌ي فعل (.... ) است . 25/0

 

9- هر گاه نهاد ، كلمه‌ي ( شما ) باشد شناسه‌ي فعل ( .... ) است .25/0

 

10- نشانه‌ي فعل چيست ؟ 5/0

 

11- با ذكر دو دليل نهادجمله‌ي زير را تشخيص دهيد .  75/0 دانش آموز وارد كلاس شد .

 

12-راه تشخيص نهاد چيست ؟ 5/0

 

13-هسته‌ي گزاره ... است . 75/0

 

14-نهاد اگر محذوف باشد با علامت (..... ) نشان مي دهيم . 75/0

 

15-در جمله‌ي زير نهاد و گزاره را تعيين كنيد . (( علماي بزرگ دايم در لشگرگاه رفت و آمد داشتند . )) 5/0

 

16-براي گزاره‌ي زير نهاد مناسب بنويسيد . ((..... بر ضد ضحاك ستمگر قيام كرد . )) 5/0

 

17-براي نهاد زير گزاره‌ي مناسب بنويسيد . (( گلستان سعدي ..... )) 5/0

 

18-زبان چگونه پديده‌اي است ؟ ( يك سطر توضيح دهيد . ) 1

 

19-واژه‌هاي زير  را به طور مناسب در جمله‌ي نمونه جانشين سازي كنيد و تغييرات لازم را انجام دهيد . 5/1

 

                                                                               جمله

 

                                                                                        نهاد                                  گزاره

 

                                                                              

 

                                                                                     عقابها                                  بر ستيغ كوه آشيانه مي سازند

 

الف : پرنده

 

 

 

                                                                                                       جمله

 

                                                                                        نهاد                                  گزاره

 

                                                                              

 

                                                                                     پيرمرد                                                 كودكان را به خانه رساند

 

الف : كودك را                                            ب : شما

 

20-نمودار جمله‌ي (( انسان آگاه وظيفه‌اش را به خوبي انجام مي دهد )) را رسم كنيد . 5/0

 

21-چرا جمله‌ي زير نادرست است ؟ توضيح دهيد و صحيح آن را بنويسيد 1                                                                                  (( پروين اعتصامي شاعره‌ي متعهد و برجسته‌ي ايران است ))

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس سوم

 

1-براي تبديل جمله‌هاي گفتاري به جمله‌هاي نوشتاري چه مواردي را بايد توجه كرد ؟ 1

 

2-در نوشتن بايد به اصل .... و ..... توجه كنيم . 5/0

 

3-براي تقويت مهارت نويسندگي چه راه هايي وجود دارد ؟ ( 4 مورد ) 1

 

4-براي خيال انگيز كردن نوشته ، مؤثرترين شيوه كدام است ؟ 5/0

 

5-هر گاه بخواهيم چيزي را توصيف كنيم بايد به چه خصوصيات آن توجه كنيم ؟ 1

 

6-يك صحنه يا منظره را چگونه توصيف كنيم ؟ 5/0

 

7-براي توصيف حالات روحي افراد به كدام ويژگي بايد توجه شود ؟ 5/0

 

8-براي توصيف وضع ظاهري افراد كدام ويژگيهاي فرد را بايد در نظر بگيريم ؟ 5/0

 

9-انواع نامه‌ها را بر حسب نوع نگارش و گيرنده‌ي آن نام ببريد . 75/0

 

10-كدام يك از گروههاي زير از نظر املاء درست است ؟ چرا ؟ 1

 

الف : راي ، سائل ، جزء                   ب : راي ، سائل ، جزء

 

11-عبارت زير را از زبان گفتاري به زبان نوشتاري بنويسيد (( فردا صب زود ، خاركش به جاي اين كه به صحرا بره ، رف به قصر حاكم ، به قصر كه رسيد متوجه شد اشرفيا نيس )) . 1

 

12-چرا در تركيب (( منشاء حيات )) گذاشتن نشانه‌ي (-) كسره درست است ؟ 5/0

 

13-متن زير را اصلاح كنيد (( خانم سعيدي ليسانسيه‌ي زبان و ادبيات فارسي است . وي درباره‌ي ديوان پروين اعتصامي شاعره‌ي مشهور ايران مطالبي را بيان كرد )) 5/0

 

14-شرح حال پنجره‌ي كلاس را از زبان خودش بنويسيد . (4 سطر ) 1

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس چهارم

 

1- اجزاي جمله‌هاي زير را مشخص كنيد 3

 

الف : هوا روشن شد .                      ب : دوستان ما خواهند آمد

 

ج : مشركان بتها را مي پرستيدند .                     د : فردوسي بيشتر داستان هاي شاهنامه را از روايت‌هاي پهلوي گرفته است .

 

2- گروه اسمي كه پس از حرف اضافه بيايد چه ناميده مي شود ؟ 5/0

 

3- در جمله‌ي ( حسن به پدرش مي نازد  ) گزاره از چه اجزايي تشكيل شده است بنويسيد .5/0

 

4- به جمله‌ي (( مشركان بتها را مي‌پرستيدند )) يك گروه قيدي بيفزاييد . 5/0

 

5- (( مسند را در جمله‌ي (( ايران سرزمين دليران است )) مشخص كنيد . 5/0

 

6- كلمه يا گروهي از كلمات كه به فعل اسنادي نياز دارند چه ناميده مي شوند ؟ 5/0

 

7- نشانه‌ي مفعول چيست ؟ 5/0

 

8- كلمات زيررا با املاي مناسب‌تر آن ها با خط تحريري بنويسيد . 1

 

سؤال                مسائل                      نئون                         لؤلؤ

 

9- مفعول را در جمله‌ي زير مشخص كنيد .5/0

 

(( رستم پس از شكار، رخش را رها كرد ))

 

10- در نموداري اجزاي جمله‌ي زير را مشخص كنيد . 1

 

(( زندگي چيست ؟ ))

 

11- (( را )) نشانه‌ي كدام جزء جمله است ؟ 5/0

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس پنجم

 

1- ويرايش يا ويراستاري را تعريف كنيد . 1

 

2- چرا هر نوشته‌اي بايد ويراستاري شود ؟ 5/0

 

3- ويراستار به چه كسي مي گويند ؟5/0

 

4- انواع ويرايش را نام ببريد . 75/0

 

5- ((بررسي ظاهري و نظم و ترتيب بخشيدن به اثر ))مربوط به كدام يك از انواع ويرايش است . نام ببريد . 5/0

 

6- (( بررسي جنبه‌ي علمي يا تخصصي يك اثر )) مربوط به كدام يك از انواع ويرايش است ؟ نام ببريد . 5/0

 

7- (( بررسي جنبه‌هاي دستوري و نگارش و املايي )) مربوط به كدام يك از انواع و.يرايش است نام ببريد . 5/0

 

8- بند ( پاراگراف ) چيست ؟ 5/0

 

9- براي هر يك از موارد زير چه نشانه‌ي نگارشي استفاده مي شود ؟ 1

 

1- بعد از منادا                 2- براي جدا كردن عبارت و جمله‌ي معترضه          3- قبل از نقل قول   4-  براي جدا كردن روز ، ماه و سال

 

10- براي هر يك از موارد زير چه نشانه‌ي نگارشي استفاده مي شود ؟ 5/1

 

1- در پايان جمله‌هاي خبري                            2- براي نشان دادن افتادگي كلمه يا كلماتي از يك نسخه‌ي خطي

 

3- براي بر شمردن اجزاي يك چيز 4- بين لغت و معناي آن           5- براي توضيح يك كلمه در پاورقي 6- براي دستورهاي اجرايي در نمايش‌نامه

 

11- جمله‌ي زير را مي توان با كمك علايم نگارشي دو گونه خواند هر دو گونه‌ي آن را بنويسيد . 1

 

(( بخشايش لازم نيست اعدامش كنيد ))

 

12-در هر يك از عبات‌هاي زير نشانه‌هاي نگارشي مناسب به كار بريد .

 

1الف : عوامل مهم تربيت عبارتند از خانواده ، مدرسه ، معلم و        1            

 

ب : گاندي در حالي به وطن بازگشت 1917 كه شهرت خاص و عام يافته بود . 75/0

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس ششم

 

1- يكي از شگفتي‌هاي زبان انسان اين است كه هر چند نظام يگانه‌اي است ، شكل هاي بسيار متنوعي به خود مي گيرد . با ذكر مثال توضيح دهيد . 5/0

 

2- تفاوت زبان‌هاي انساني با زبان پديده‌هاي ديگر چيست ؟ 5/0

 

3- ويژگيهاي ذاتي زبان انسان را نام ببريد . (3 مورد ) 75/0

 

4- منظور از دوساختي بودن  زبان انسان چيست ؟ با ذكر مثال . 1

 

5- ساخت‌هاي معني دار كه از تركيب صداهاي بي معني هستند چه ناميده مي‌شوند ؟ 5/0

 

6- نشانه و جمله را با ذكر مثال توضيح دهيد . 1

 

7- مهمترين ويژگي زبان انساني چيست ؟ 5/0

 

8- جمله‌هاي نا  محدود را به كمك كدام ويژگي زبان مي سازيم ؟ 5/0

 

9- منظور از ويژگي ( زايايي )زبان انسان چيست ؟ 1

 

10- منظور از ويژگي ( نابجايي ) زبان انسان چيست ؟ 1

 

11- شكل‌هاي مختلف يك زبان را نام ببريد . (3 مورد ) 75/0

 

12- تفاوت معنايي كلمه‌ي زبان را در نمونه‌هاي زير بيان كنيد . 1

 

خوراك زبان   ، زبان رنگها ، زبان فارسي ، زبان پرندگان

 

13- لهجه چيست ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد . 1

 

14- گويش چيست  ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد . 1

 

15- گويش‌هاي هر زبان معمولا به چهار دسته تقسيم مي‌شوند نام ببريد . 1

 

16- چه عواملي موجب تغيير و تحول زبان انساني مي‌شود . 1

 

17- فرق لهجه و گويش چيست ؟ 1

 

18- هر يك از گويش‌هاي زير مربوط به كدام گروه گويشي است ؟ 1

 

1- گويشي كه به ناحيه‌اي تعلق دارد .                              2- گويشي كه متعلق به طبقه يا قشر اجتماعي خاصي است

 

19- سخن گفتن درباره‌ي (( آدم برفي  ))مربوط به كدام ويژگي زبان انساني است ؟ 5/0

 

20- با كدام ويژگي زبان مي توانيم درباره‌ي چيزهايي كه اكنون وجود ندارند سخن بگوييم . 5/0

 

21- دو ساختي بودن زبان چه فايده‌اي دارد ؟ 1

 

22- براي هر يك از ويژگي‌هاي زايايي و نا به جايي زبان دو مثال بنويسيد . 1

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس هفتم

 

1- (( تقرير )) به چه معناست ؟ املاي تقريري چيست ؟ 1

 

2- چهار مورد از فوايد درس املا را بنويسيد . 1

 

3- مهارت هاي املاي تقريري را بنويسيد . 1

 

4- مهارت‌هاي ( گوش كردن ، بيان كردن ، نوشتن ، خواندن ) را به چه وسيله‌اي مي‌توانيم به دست آوريم .5/0

 

5- كدام يك از واژه هاي زير نادرست است ؟ الف : گزارشات      ب : معلومات           ج: پيشنهادات           د: احساسات 1

 

6- كدام يك از دو جمله‌ي زير درست است چرا ؟ 1

 

الف : نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايش هاي متعدد شناخته شد .

 

ب : نوع بيماري پس از تحقيقات و آزمايشات متعدد شناخته شد .

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس هشتم

 

ا-شخص ، زمان و نوع افعال زير را مشخص كنيد: خورده باشيم – گفته ايد- مي شناختم – خواهند پذيرفت – بخواني – دارد مي شنود- پخته باشي                                                           ( 57/4) از افعال انتخاب شود .

 

2- بن ماضي ومضارع اين افعال را مشخص كنيد: نقل مي كنند- گردآورد- نوشته شده است- مي شود

 

بخواهيم – نمي دهد – نباشد- بازمي گويند.        انتخابي                                                      (4)

 

3- ساخت اول شخص مفرد را درهشت زمان ازمصدر " نهادن" بنويسيد. ( ماضي ساده ، استمراري

 

بعيد،التزامي ،نقلي مضارع اخباري ، التزامي،آينده)                                                    (2)

 

4-ساخت دوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر " ساختن " بنويسيد.                         (2)

 

5- ساخت سوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر" ديدن " بنويسيد                           (2)

 

6 - ساخت اول شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" خواندن " بنويسيد                        (2)

 

7- ساخت دوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" شناختن " بنويسيد                        (2)

 

8- ساخت سوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" دويدن " بنويسيد                         (2)

 

9- از فعل هاي "گزارده است"  ، "مي انباشتي "، " نمي آفرينند"  ، "مي آييم "   و " نگريسته باشد  "   بن ماضي  مضارع و مصدر و صفت مفعولي بسازيد.(5) انتخابي

 

10- فعل ها‌ي زير را با حفظ شخص به زمان‌هاي گذشته‌ي ساده ، نقلي و بعيد برگردانيد و مشخص كنيد كه در كدام فعل‌ها پس از تغيير ، شناسه به     بدل شده است .  5نمره ( انتخابي است )

 

مي‌شنود ، خواهيد نوشت ، برويم ، خواهد ديد ، مي‌آوري

 

11- يك روز بهاري را در يك بند توصيف كنيد .  (1)

 

12- براي نشان دادن دو ساختي بودن زبان دو مثال بنويسيد . (1)

 

13- املاي صحيح كلمات زير را با خط تحريري بنويسيد .  (5/2) ( انتخابي است )

 

تهييه‌ي لباس ، تعين قيمت ، تحقيق و برسي ، عماق دريا ، تلاتم دريا ، نامه‌ي مذبور ، راجب درس ، تشكر و سپاس گذاري ، وحله‌ي اول ، مللوك گذشته

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس نهم

 

1.مقصود از زبان علمي و ادبي چيست ؟ توضيح دهيد .  1

 

2. ويژگيهاي زبان علمي چيست ؟ ( دو مورد ) 5/0

 

3. تفاوت زبان ادبي را با زبان علمي بنويسيد . 1

 

4. نوع نوشته‌ي زير را از نظر كاربرد زبان تشخيص دهيد . 5/0

 

" اصولا فعاليت‌هاي انسان از جمله گسترش هر چه بيشتر منابع باعث مصرف آب مي‌شود ، به خصوص كشورهاي در حال توسعه به منظور پيشبرد صنايع خود نياز مبرمي به آب دارند و اين ماده‌ي به ظاهر ارزان هم نقش حياتي در زندگي بشر و هم در صنعت دارد و به ندرت مي‌توان صنعتي را پيدا كرد كه در آن آب نقش حياتي نداشته باشد . "

 

5. "آسمان " و ابرهايش را به زبان ادبي توصيف كنيد . 1

 

6. عواملي را كه در نوشته‌ي ادبي كاربرد دارند ، نام ببريد .1

 

7. زبان نوشته‌ي زير علمي است يا ادبي ؟ دليل آن را بنيسيد . 1

 

" ناگهان فرياد‌هاي هماهنگ اذان از هر گوشه بال مي‌گشايند و سر به هم مي دهند و چنان دامن گستر و آزاد راه مي‌گشايند كه گويي از همه سو به ساحل هستي مي‌خورند و به مشعر باز مي‌گردد . نسيم اذان بر اين كشتزار سپيد توحيد كه هيچ سقفي و سايباني وحدت شكوهمندش را نمي شكند ، مي‌وزد و بر آن نرم و خوش آهنگ موج مي‌افكند "

 

8. زمان فعل‌هاي زير را بنويسيد : بينديشند ، شود ، مطرح كنند  . 75 /0

 

9. در حكايت زير آرايه هاي ادبي را مشخص كنيد :  1

 

" حكيمي پسران را پند همي داد كه جانان پدر ، هنر آموزيد كه ملك و دولت دنيا اعتماد را نشايد و سيم و زر در سفر بر محل خطر است ، يا دزد به يك بار ببرد يا خواجه به تفاريق بخورد . اما هنر چشمه‌ي زاينده است و دولت پاينده و اگر هنرمند از دولت بيفتد ، غم نباشد كه هنر در نفس خود ، دولت است ، هر جا كه رود ، قدر بيند و بر صدر نشيند و بي‌هنر ، لقمه چيند و سختي ببند .

 

10. غلط هاي املايي نوشته‌ي زير را بيابيد و اصلاح كنيد . 5/1

 

11. او به سمت كتابدار دبيرستان منسوب شده است .

 

12. سهراب سپهري از شاعران ماثر ايران است .

 

13. حقيقت علم ، كمك به هم نوع خيش و كسب رضايت باري تعالا است .

 

14. سنگ‌هاي خورد را از زمين زراعي جم كرد .

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس دهم

 

1-      فعل قسمت ( الف و ب ) را از نظر گذرا و ناگذر  بودن مشخص كنيد . 5/0

 

الف ) روزگار مي‌گذرد                          ب ) اتوبوس از روستاهاي نزديك اين جلگه مي‌گذرد .

 

2-      فعلي در دو جمله بنويسيد كه در يك جمله " گذرا " و در جمله‌ي ديگر ناگذر باشد . 1

 

3-      جمله‌ي زير چند جزئي است ؟ اين جمله گذر است يا ناگذر ؟ در صورت گذرا بودن نوع آن را مشخص كنيد : " امواج دريا در زير انوار طلايي خورشيد تلالؤ خيره كننده‌اي دارند . " 1

 

4-      فعل‌هاي متن زير گذرا است يا ناگذر ؟ در صورت گذرا بودن نوع آن را مشخص كنيد . 5/1

 

" سواركاران با شتاب مي‌تاختند تا از رود دجله بگذرند و با دشمنانشان سرسختانه بجنگند ، اما مبارزان سپاه مقابل راه را بر آنان بستند . "

 

5-      مصدر " گسستن " را يك با به صورت ناگذرو يك بار به صورت گذرا در جمله اي به كار بريد . 1

 

6-      از مصدر " گسستن " بن مضارع و ماضي بنويسيد . 5/0

 

7-      مصدر " بريدن " را يك بار به صورت ناگذر و يك بار به صورت گذرا در جمله‌اي به كار ببريد . 1

 

8-      بن ماضي و مضارع مصدر " بريدن " را بنيسيد . 5/0

 

9-      مصدر  " سوختن " و " گداختن " را يك بار به صورت گذرا و يك بار به صورت ناگذر در جمله‌اي به كار بريد . 1

 

10-  بن ماضي و مضارع مصادر بالا را بنويسيد . 1

 

11-  فعل هاي زير را به صورت گذرا در آوريد . 25/1

 

مي‌خوابي ، رسيده‌اند ، مي‌چكيد ، چرخيد ، دويديد

 

12-  هر يك از فعل‌هاي زير را به سه صورت ماضي ساده ، ماضي التزامي و مضارع التزامي بنويسيد . 5/4 نمره ( از افعال انتخاب شود )

 

مي‌آورند ، دويده‌اند ، افكنده بودند ، مي‌برد ، ساخته است ، بپذيرند .

 

13-  با كلمات زير نوشته‌اي وصفي در يك بند بنويسيد . 1

 

ژاله ، گل‌ها ، ابر ، آفتاب ، چكيد

 

14-  فعل " آمد " در دو جمله‌ي زير گذر است يا ناگذر ؟ 5/0 الف – من آمدم كه شما را ببينم .    ب – من اين همه راه را آمدم كه شما را ببينم .

 

15-  نمودار درختي جمله‌ي زير را به گونه‌اي رسم كنيد كه اجزاي اصلي آن مشخص شوند . 25/1

 

" فصل تابستان كم كم جاي خود را به پاييز مي دهد . "

 

16-  در متن زير فعل‌هاي گذرا و نوع آن را مشخص كنيد . 1

 

" آفتاب بامدادي نور طلايي خود را به دشت هديه كرده بود . پس از نم نم باراني كه شب گذشته دشت را شسته بود ، لاله ها پر از طراوت و زيبايي شده بودند . "

 

17-  نمودار درختي جمله‌ي  زير را رسم كنيد و اجزاي اصلي آن را نام گذاري كنيد . 75/0

 

" پرنده‌اي پرهاي خود را شست "

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس يازدهم

 

1.       منظور از مقايسه چيست ؟ 5/0

 

2.       هدف از مقايسه چيست ؟ 1

 

3.       جاي خالي را پر كنيد : معمولا مقايسه‌ ميان دو امري صورت مي گيرد كه بتوان آنها را در ......................... قرار داد از اين رو اعتبار مقايسه بايد همواره ....................... باشد.5/0

 

مقايسه از اين جهت كه مفهومي را در مقابل مفهومي ديگر قرار مي‌دهد روشنگر است . بدين لحاظ سزاوار است كه طرفين مقايسه ................. باشند . مقايسه در حكم .................. است . 5/0

 

4.       در آيه‌ي زير از چه شيوه‌اي براي بيان مطلب استفاده شده است ؟ 5/0

 

" مثل كساني كه اموالشان را در راه خدا مي‌بخشند هم چون دانه‌اي است كه هفت خوشه مي‌روياند و در هر خوشه اي يكصد دانه و خداوند براي هر كس كه بخواهد پاداش را چند برابر مي‌كند "

 

5.       "آزادي " را با چه چيزهايي مي‌توان مقايسه كرد ؟ 5/0

 

7.       چرا كاربرد واژه‌هاي " ناچارا " و " تلفنا " نادرست است ؟ 5/0

 

8.       شكل صحيح و فارسي واژه‌هاي زير را بنويسيد . 2 نمره

 

جانا – گاها – پيشنهادات – دوما – زبانا – باغات – گزارشات – تلگرافا

 

9.       آيا كاربرد واژه‌هاي " گزارشات " صحيح است ؟ چرا ؟ 5/0

 

10.   در جمله‌ي : پيامبر اسلام – صلي الله – فرمود : من معلم بر انگيخته شدم " كاربرد جمله‌ي دعايي با ذكر " صلي الله " درست است يا خير ؟ چرا ؟ 5/0

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس دوازدهم

 

1.       هسته‌ي گروههاي اسمي زير را مشخص كنيد و نمودار هر يك را رسم كنيد . 2

 

شركت ملي پخش و پالايش ايران – هر انسان شريف – همه كس – يك رديف نرده – همان سه گلدان گل – آشيانه‌ي پرنده – امواج خروشان دريا – داستان اين پنج نفر -

 

2.       در جمله‌هاي زير كلمات مشخص شده ، كدام شناس و كدام ناشناس هستند ؟ 75/1

 

علي ! به خانه برگرد – به باغي رفتم – آن شب نيز ماه با درخشش وصف ناپذيري از راه رسيد . آيا امروز شما فلاني را ديده‌ايد . امانتي را كه از دوستم قرض گرفته بودم به او برگرداندم .

 

3.       با يكي از راه‌هاي چهارگانه‌اي كه خوانده‌ايد ، مشخص كنيد كدام يك از واژه هاي زير اسم است ؟ 5/0

 

پارچه ، تعجب آور

 

4.       در كدام مورد اسم جنس ديده مي‌شود ؟ 5/0  1- مادر فريدون او را به البرز كوه برد .            2- انسان موجود پر رمز و رازي است .

 

5.       اسم‌هاي زير را با علامت يا علامت هاي مناسب جمع ببنديد . 2

 

پارسا                دانشجو                    فرمايش                    زانو                          رياضي                     بند            سبزي                       ميوه

 

6.       تعريف گروه را با ذكر يك مثال بنويسيد . 1

 

7.       واژه‌ي درخت را يك بار به صورت شناس و يك بار به صورت ناشناس و يك بار به صورت اسم جمع در سه جمله به كار بريد . 5/1

 

8.       جمع مكسر واژه‌هاي زير را بنويسيد . 75/1

 

راي – دعا – كاسب – قله – شاهد – كتاب – حال

 

9.       در سه جمله‌ي زير نوع واژه‌ي " لباس " را از نظر شناس و ناشناس و جنس مشخص كنيد . 75/0

 

1- لباس ، بدن را از سرما و گرما حفظ مي‌كند .              2- او لباس را از فروشگاه مخصوص مي خرد

 

3- لباسي را كه دوست داشتم خريدم .

 

10.   هر يك از اسم‌هاي زير را در جمله‌اي قرار دهيد . 2

 

كشور ، گل نرگس ، دانشگاه ، كيف

 

11.   ساخت  اسم‌هاي زير را مشخص كنيد . ( ساده ، مشتق ، مشتق مركب ) : 5/3 ( از واژه‌ها انتخاب شود . )

 

پلكان – نرده – باغستان – بينش – باغچه – زرين – سربازخانه – سراپا – سروسامان – بي‌ادب – دانشنامه – رختخواب – نامرد – گريه

 

12.   از اسم‌هاي زير كدام خاص و كدام عام است . علت را بنويسيد . 5/3 نمره از واژه‌ها انتخاب شود .

 

حسين – بيابان – غذا – دوستي – مرجان – كرج – اخلاق

 

13.   در متن زير گروه‌ها را مشخص كنيد ، هسته‌ي گروه اسمي را بيابيد و نقش دستوري هر گروه را بنويسيد . بارم هر قسمت 25/1

 

اين شعر زيباي سعدي ، همه روزه براي رهگذران نكاتي را تداعي مي كند .

 

14.   در جمله‌ي بالا ساخت اسم هاي : زيبا ، همه‌روز  و رهگذران را بنويسيد . 75/0

 

15.   در همان جمله نوع اسم‌هاي : شعر ، سعدي و رهگذران را در متن بالا از نظر شناس يا ناشناس بودن بنويسيد . 75/0

 

16.   اسم هاي  خاص جمله بالا را مشخص كنيد . 25/0

 

سؤالات زبان فارسي ( 1 ) درس سيزدهم

1.       خط شبه نسخ چه خطي است ؟ 5/0

2.       مزاياي خط شبه نسخ را بنويسيد . 5/0

3.       خط تحريري را معرفي كنيد . 5/0

4.       فوايد به كارگيري خط تحريري را بنويسيد . 5/0

 

5.       خط معيار براي دست نوشته هاي ما چه خطي است ؟ چرا ؟ 75/0

 

6.       شكل صحيح املايي اين گروه كلمات را بنويسيد . 5/2

 

هله‌اي ابريشمين – حسول نتيجه – خطام پايان – اهرار و آزادگان – ادبيات تاثير گزار – سرمنزل قايي – زينت بخش اظهار و گل‌ها – مشاته‌ي صبح – فرياد خان گذيده‌ها – برگ ثمن

 

7. تفاوت خط شبه نسخ و تحريري چيست ؟ 1                         

 

8. كدام خط به خط نستعليق نزديك است 25/0

چهارشنبه هفدهم مهر 1392
سوالات امتحانی درس به درس زبان فارسی ( 1 ) ...  

 

11.   مفرد جمع‌هاي مكسر زير را بنويسيد . 5/3 ( انتخابي )       احرار  - قلاع – قرا – ادله – نسخ – فلاسفه – تجار – مكاتيب – مكاتب – رعايا – نواحي – معاني – اجانب – اشيا

 

12.   شكل صحيح كلمات زير را بنويسيد . 1                       استيفا از كار ، خورده فروشي ، تمر يادبود ، روغن مايه ،

 

13.   نوشته‌ي زير توصيف علمي است يا ادبي ؟ دليل خود را بنويسيد . 5/1

 

هر برنامه‌ي درسي در پي دستيابي به مقاصدي است كه آنها را اهداف آموزشي مي نامند . شناخت دقيق اين اهداف در بكارگيري شيوه‌ها و وسايل  و امكانات مناسب براي تحقق آنها ضرورت دارد . از هدف هاي اموزشي طبقه‌بندي‌هاي متعددي به عمل آمده است . يكي از مشهورترين طبقه‌بندي ها را بنجامين بلوم و همكاران او ارائه دادند . در اين طبقه‌بندي اهداف آموزشي به سه حوزه يا حيطه ي شناختي ( دانش ) عاطفي ( نگرش ) و رواني – حركتي ( مهارت ) تقسيم شده است .

 

14.   يك موضوع را به دلخواه انتخاب كرده آن را به صورت ادبي توصيف كنيد . 1

 

 

 

 

 

درس پانزدهم

 

1-زبان چیست؟

 

2-زبان یک ......................... است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسان هاست.

 

3-شکل‌های گوناگون زبان را نام ببرید.

 

4-علمی که به شناخت زبان می‌پردازد چه نام دارد؟

 

5-علمی که به شناخت زبان می پردازد ...................... نام دارد؟


... ادامه مطلب
چهارشنبه هفدهم مهر 1392
سوالات امتحانی درس به درس زبان فارسی ( 1 ) ...  

1.  عبارت زير را با كلمه‌ي مناسب تكميل كنيد .   (( زبان يكي از جنبه‌هاي ...... وجود انسان است . )) (5/0)

 

2- يكي از جنبه هاي راز آميز وجود انسان را نام ببريد . (5/0)

 

3- چرا استفاده از زبان بسيار آسان است ؟ (5/0)

 

4- عبارت زير را با كلمه هاي مناسب تكميل كنيد . 5/0    (( يكي از دشواريهاي شناخت زبان .... و ..... بيش از حد آن است .))

 

5- چرا شناخت زبان دشوار است ؟ 75/0

 

6- چرا زبان پيچيدگي دارد ؟ 5/0

 

7- اگر انسان از زبان بي‌بهره بود چه اتفاق مي افتاد ؟ 75/0

 

8- آيا دشواري شناخت زبان تنها ناشي از پيچيدگي و گستردگي بيش از حد آن است ؟ 75/0

 

9- سه كلمه بنويسيد كه وجود خارجي ندارند اما چون در زبان ما بكار رفته‌اند ، براي آنها بيرون از ذهن خود قايل به وجود خارجي شده‌ايم . 75/0

 

10- چرا زبان را بايد آموخت و شناخت با مثالي توضيح دهيد . 75/0

 

11- شناخت زبان به چه چيزهايي نياز دارد ؟ 1

 

12- زبان چيست ؟ 75/0

 

13- زبان را در عبارتي كوتاه تعريف كنيد . 75/0


... ادامه مطلب
چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392
تحقيقات جديد برای مطالعه مغز انسان ...  
 اوباما از طرح جدیدی برای نقشه­برداری مدارهای مغز انسان پرده برداری کرد، این پروژه به دانشمندان این امکان را می­دهد تا بدانند مغز انسان چگونه کار می­کند و نیز درمان­های بهتری برای آسیب­ها و جراحات مغزی پیدا کنند.
 
رئیس جمهوری امریکا در مراسم پرده برداری از این پروژه عظیم که در کاخ سفید برگزار شد بیان کرد "راز بزرگی در حال حل شدن است".
 
برای بررسی مغز با استفاده از نوروتکنولوژی پیشرفته و بدیع ( با مخفف انگلیسی BRAIN) هزینه­ای بالغ بر 100 میلیون دلار از سوی بودجه مالیاتی 2014 ریاست جمهوری امریکا در نظر گرفته شده است.
 
دکتر کولینز با تخصیص 3.8بیلیون دلار به مؤسسه ملی تحقیقاتی ژنوم انسان برای نقشه­برداری از ژنوم انسان نیز گفت، مغز انسان در حال حاضر پیچیده­ترین ارگان در جهان شناخته شده، می­باشد، وی افزود: طی این پروژه عظیم هدف ما این است که اسرار مغز را گره گشایی کنیم.
 
کولینز همچنین اشاره کرد سازمان بهداشت جهانی درصدد گردآوری یک "تیم رویایی"از 15دانشمند است که مقدمات تحقیق را مهیا سازند. در ابتدا، دانشمندان باید زبان چگونگی عملکرد مغز را بیاموزند.
 
در نهایت، او گفت محققان باید بیماری­های پیچیده مانند صرع، اتیسم، اسکیزوفرنی، آلزایمر، آسیب ضربه مغزی و گستره وسیعی از حالات را که در مجموع برای 100میلیون امریکایی سالانه 500بیلیون دلار هزینه درمانی ایجاد می­کند، شناسایی کنند.
 
اوباما بیان داشت"برای پرداختن به گرفتاری­های جامعه باید در این حیطه نیز مانند حیطه­های آموزش و تحول سرمایه­گذاری شود.ما نباید فرصت­هایی را که شامل پروپوزال­هایی است که در کنگره­ها مطرح می­شود از دست دهیم و می­خواهیم رخدادهای علمی که در چین، هند و یا ژاپن به اکتشاف می­رسد در اینجا رخ دهد".
 
اولین آزمایش مغز آغازگر این است که بتوان مغز را در مقیاس وسیعی مطالعه کرد تا بتوان دید چه میزان نورون با یکدیگر فعالیت کرده تا کنش­های عالی مانند یادگیری، حافظه و خلاقیت تولید شود. تصویربرداری امروزی از مغز مانند تصویربرداری کنشی مغناطیسی مغز (fMRI)نمی­تواند فعالیت تک تک نورون­ها را نشان دهد، این ابزار مانند خواندن روزنامه از فاصله تقریبی 1.5 متری عمل می­کند.
 
اما با نظارت فعالیت تک تک نورون­ها، محققان امید دارند بببینند برای مثال "مغز چگونه زبان را تولید می­کند، کرتکس دیداری چگونه با نواحی گفتار و زبان تعامل می­کند تا بتوانید کلمه­ای را بخوانید، آن را بیان کنید و سپس آن را بفهمید. این شبکه عصبی به طور گسترده با یکدیگر در تعامل است."
 
اما به دلیل اینکه هنوز ابزاری برای این مرحله نداریم، قدم اول ساخت ابزار است، برای مثال مهندسان اعصاب کشف می­کنند چگونه می­توانیم از پیشرفت­های فن­آوری بی­سیم جهت سودمندی در این زمینه بهره جوییم.بدین ترتیب، کاوشگرهای چندگانه برای اندازه­گیری فعالیت در سطح تک نورون در مغز قرار داده می­شود.
 
از سوی دیگر دانستن نحوه کارکرد مغز به ساخت رایانه­های نسل بعدی کمک خواهد کرد.همچنین شرکت­های داروسازی نیز که تاکنون به دلیل هزینه­های گزاف، تلاش­های ناموفق و تهیه داروهایی با استفاده ناقص یا وجود مدل­های غلط از الگوی کارکردی مغز، از علوم اعصاب دست کشیده بودند از این پیشرفت علمی بهره خواهند برد.
 
یک ناتوانی دیگر ما این است که تاکنون بیماری­ها را روی حیواناتی مطالعه می­کردیم که به واقع آن­ها به این بیماری­های مبتلا نمی­شوند برای مثال، موش افسرده نمی­شود، به اسکیزوفرنی و آلزایمر مبتلا نمی­شود. با پروژه نقشه­برداری مغز که اهمیت قابل توجهی دارد قادر خواهیم بود به درمان­های بهتری برای این بیماری­ها دست یابیم.
 
[خبرگزاری رویترز-پژوهشکده علوم شناختی]
پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391
سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس با ویرایش جدید ...  

سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس

توجه : همه سؤالات نهایی با کتاب دین و زندگی (3) چاپ 1390 مطابقت داده
شده است.

درس اوّل:

 

1- چه رابطه ای میان نیاز به « کشف راه درست زندگی » با سایر نیازهای بنیادین
بشر وجود دارد؟ خ 85-  د 87-

2- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد ؟  ش
88-  ش90-

3- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است ؟ ش90-

4- وسیلة فهم پیام الهی چیست ؟ خ 85-

5- ترجمه و پیام آیۀ : « قالَ رَبُّـنا الَّذی اَعطیَ کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ
هَدیَ . » (طه 50)  ش85- د 86-

6- دو چراغ راه که خداوند برای تشخیص درست هدف به انسان داده است ، کدامند ؟ ش
89 -

7- منظور از حجّت آشکار و حجّت نهان در کلام امام کاظم (ع) چیست ؟ د 85-  خ 88-

8- چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است ؟ خ86-

9- دو ویژگی انسان که در هدایت او تأثیر دارند ،کدامند ؟  ش 87-

10- پیام آیۀ : « سَبِّحِ اسمَ رَبَّکَ الاَعلیَ اَلَّذی خَلَقَ فَسَوّیَ وَ
الَّذی قَدَّرَ فَهَدیَ » (اعلی 3-1)  د 87-

11- ویژگی هایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می شود را به طور
کامل شرح دهید .  د 88-

12- خدای جهان ، خالقی( آفریدگاری) حکیم است ، یعنی چه ؟   خ 90 –

13- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات و مسائل را در می یابد و پاسخ می
دهد.  ش90-

۱۴- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید « همه جانبه» باشد ؟   خ 89-

 

درس دوم :

 

1- علل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید. خ 85 - د 86-

2- مصونیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورتی است؟ توضیح دهید. ش85-

3- آیا مصونیت از گناه در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به
سمت گناه نمی روند ؟ توضیح دهید. خ 87-

4- چرا عصمت در حوزة مسئولیت های مربوط به رسالت ضروری است ؟ ( ذکر 2 مورد) خ
86-

5- عالی ترین درجة وحی مخصوص چه کسانی است و به چه معناست ؟ ش 86-

6- از عوامل جاودانگی شریعت پیامبر اکرم (ص) « حفظ قرآن کریم از تحریف » را
توضیح دهید. ش 86-

7- معجزه ( اعجاز) را تعریف کنید. خ 85- د 86-

8- اگر خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است ، پس چرا اکنون ادیان الهی
مختلفی در جهان وجود دارد ؟ (ذکر یک مثال) د 85- ش90-

9- وحـی را تعریف کنید.  ش 87-  ش 88- د 89-

10- از محورهای اصلی برنامه دیـن واحـد دو مورد را بنویسید .  ش 87-

11- توضیح دهید چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد ؟  خ
88-

12- حدیث « نَحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ
قَدرِ عُقولِهِم » به کدام یک از علل آمدن پیامبران متعدد اشاره دارد ؟  خ 89-

13- ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر زمان می شود را نام
ببرید .  خ 89-

14- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را فقط نام ببرید . ش
89 –

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       پیامبران از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی
شوند.  ش90-

16- از علل آمدن پیامبران متعدد « از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین »
را توضیح دهید.  خ 90 -

 

درس سوم :

 

1- اعجاز پیامبر اسلام اگر به زمان خودش اختصاص داشت ، چه مشکلی پیش می آمد ؟  د
85-

2- تحدّی را تعریف کنید.  ش85 –  ش86-  د 87-  خ 88-  د 89-  ش90-

3- توضیح دهید چگونه قرآن کریم « در عین نزول تدریجی ، انسجام درونی » دارد ؟ خ
86-

4- جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید. ش86-  د 87-

5- « تازگی و شادابی دائمی » از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن را توضیح دهید
. د 86-

6- چرا قرآن کریم کتاب دیروز ، امروز و فرداهای انسان هاست ؟  ش 88-

7- توضیح دهید آیا قرآن که پانزده قرن پیش نازل شده می تواند پاسخگوی نیازهای
بشر امروزی باشد ؟  خ 87-

8- از ویژگی های محتوایی و معنایی قرآن کریم « جامعیت و همه جانبه بودن » را شرح
دهید . ش 89 –

9- ترجمه کنید: « وَ اِن کُنتُم فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلیَ عَبدِنا
فَأتوا بِسورَ
ةٍ مِن مِثلِهِ » ( بقره 23)  ش 87- د 88 (با پیام)
– ش90-

10- موزون بودن در کلمات و رسایی در تعبیرات مربوط به کدام یک از جنبه
های اعجاز قرآن کریم است ؟  خ 88-

11- تکمیل کنید : نفوذ خارق العادة قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه های
............. اعجاز این کتاب آسمانی است .  خ 89-

12- ویژگی مهم قرآن کریم را بنویسید.  خ 90 -

 

درس چهارم :

 

1- طاغوت را تعریف کنید. خ 85- خ86- د 86-  ش 87-  د 88-  ش 89 -

2- قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام برده ، بنویسید آیه « ... یَتلو
عَلَیهِم آیاتِهِ و یُزَکِّیهِم و یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَةَ
...» به
کدام یک از آن ها اشاره دارد ؟ ش 85 -

3-  قلمروهای رسالت پیامبر (ص) را نام ببرید. د 85-  ش 87-  ش90-

4- ترجمه کنید : « لَقَد مَنَّ اللهُ عَلَی المؤمِنینَ اِذ بَعَثَ فیهِم رَسولاً
مِن اَنفُسِهِم » ( آل عمران 164)  خ 88-

5- تکمیل کنید :   در اسلام ، کسانی را که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن
نیست ........ می نامند.  ش 88-

                   مراجعه ی به « طاغوت » و انجام دستورهای وی بر مسلمانان
............. است .  خ 90 -

6-  ولایت ظاهری از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم (ص) را توضیح دهید .  خ
89-

7- دو دلیل از دلایل نیازمندی جامعه اسلامی به ولایت و حکومت اسلامی را نام
ببرید.  ش90-

8- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

      ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند. 
د 89-

     گفتار و رفتار پیامبر (ص) اوّلین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات
الهی است.  خ 90 -

 

درس پنجم :

 

1- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الرَّسولُ بَلِّّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ  مِن
رَبِّکَ و اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ...»(مائده 67) خ85-  د 87- ش
89-

2- دو مورد از نکاتی را که پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با قرآن و اهل بیت (ع) در
حدیث « ثقلین » بیان فرمودند، بنویسید. ش85-

3- ترجمه و پیام آیه: « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَطیعوا اللهَ و اَطیعوا
الرّسولَ و اولِی الاَمرِ مِنکُم ...» ( نساء 59) د85-

4- یک پیام آیه:« اِنَّما یُریدُ اللهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ
البَیتِ و یُطَهِرَکُم تَطهیراً »(احزاب 34) را بنویسید. خ 86- ش 87-  د 88-

5- حدیث « مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیٌ مَولاهُ » دربارة چه واقعه ای است ؟ ش
86-

6-  بر اساس حدیث ثقلین دو چیز گرانبها که پیامبر (ص) پس از رحلت خود برای مردم
به جا گذاشتند چه بود و دربارة آن ها چه سفارش فرمود ؟  د 86-

7- پیام حدیث : « مَن ماتَ وَ لَم یَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَةً
جاهِلیَّةً » را بنویسید. خ 87-  ش 88-

8- نام آیۀ :« اِنَّما وَلیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذینَ آمَنوا
.......... » را بنویسید. ( مائده/ 55 )  خ 88- د 89 (بیان مصداق آیه) -

9- چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمی رود ، بلکه بیش تر هم می
شود ؟  خ 90 -

 

درس ششم :

 

در چاپ 1390 کتاب دین و زندگی (3) درس ششم یک درس جدید می باشد و هنوز سؤال
نهایی از آن طرح نشده است.

 

درس هفتم :

 

1- دو مورد از مسایلی که پس از رحلت پیامبر (ص) موجب تحریف در معارف اسلامی و
جعل احادیث ایشان شد را بنویسید.خ 85-

2- تفاوت اساسی حکومت بنی امیّه و بنی عباس با رهبری رسول خدا (ص) در چه چیزهایی
بود ؟(ذکر دو مورد) ش85- ش90-

3- دو مورد از اشکالات اساسی که به سبب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص) (
نگهداری حدیث از طریق حافظه) به وجود آمد را بنویسید. د 85 - ش 86- ش 87- ش 89– 
ش90-

4- چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد
افزایش یافت ؟  خ 87-

5- دو مورد از مسائل و مشکلات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر
(ص)
را بنویسید.  د 87-  ش 88- خ 90 (4 مورد )-

6- کدام یک از مشکلات سیاسی ، اجتماعی باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پیامبر
اکرم (ص) شخصیت های اصیل اسلامی به انزوا کشیده شوند ؟ توضیح دهید.  د 88-

 

درس هشتم :

 

1- تقـیّه را تعریف کنید. خ 85- د 85 – د 87-  د 88-

2- امامان بزرگوار ما « در مجاهده برای حکومت عدل » از چه اصولی تبعیت می کردند
؟(نام ببرید.) ش85-

3- امامان (ع) از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند، آن دو جهت چیست ؟
توضیح دهید. خ86-

4- چرا ائمة معصومین (ع) در مجاهده از اصل « آگاهی بخشی به مردم » تبعیت می
کردند ؟ ش 86-  د 87-

5-  ترجمه کنید : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ
اَج
ْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی
ال
ْقُربیَ » (شوری 23)  د 86-

6- پیام آیۀ : « قُلْ لا اَسأَلُکُم عَلَیهِ
اَج
ْراً اِلاّ الْمَوَدَّةَ فِی
ال
ْقُربیَ » (شوری 23) خ 87-

7- نام دو کتاب حدیث که در آن سخنان رسول خدا (ص) و ائمة اطهار (ع) گرد آمده است
را بنویسید . خ 87-

8-گردآورندگان کتاب های حدیثی مقابل را بنویسید .     الف) کافی
:                  ب) الاستبصار :           خ 90 –

9- اقدامات مربوط به مرجعیت علمی امامان (ع) را نام ببرید.  خ 88- ش90-

10- از مسئولیت های مقام امامت « ولایت معنوی امامان (ع)» را شرح دهید.  خ 89-

11- هریک از عبارات سمت راست با کدام یک از عبارات سمت چپ (مسئولیت های مقام
امامت ) ارتباط دارند ؟ ش 89-

1- اقدام برای حفظ سخنان و سیره ی پیامبر
(ص)                                      الف) اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

2- پاسخ به نیازهای مؤمنان از طریق معنوی و
غیبی                                     ب ) مجاهده در راستای ولایت ظاهری

3- تربیت شخصیت های
اسلامی                                                                ج ) ولایت
معنوی امامان (ع)

4- آگاهی بخشی به مردم

 

درس نهم :

 

1- غیبت امام زمان (عج) در مقابل « ظهور» است یا « حضور» ؟ توضیح دهید. ش85-

2- چرا غیبت امام عصر (عج) به « خورشید پشت ابر » تشبیه شده است ؟  ش 86-

3- امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیز تشبیه کرده اند؟  ش 87-  ش
89 -

4-  علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟ توضیح دهید. د 85-

5-  علّت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنویسید.  خ 88-

6- بر اساس آیۀ : « إنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا ما
بِاَنفُسِهِم » (رعد11) علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟  خ86-

7- آیا می توان « زمان ظهور » امام عصر (عج) را تعیین کرد ؟ مختصراً توضیح دهید.
ش 86-  ش 87-

8- چرا تعیین زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختیار خداوند است ؟ توضیح دهید.
ش 89 –

9- غیبت صغری را تعریف کنید.  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

10- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به کدام قلمرو است و چگونه انجام می شود
؟  خ 87- خ 88-

11- ایجاد تغییر و تحوّل در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی می باشد ، چگونه امکان
پذیر است ؟  د 88-

12- امام حسن عسکری (ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی (عج) چه اقداماتی انجام
داد ؟  خ 89-

13- نائبان چهارگانه در دوره ی غیبت صغری چه مسئولیتی بر عهده داشتند ؟  ش 89 –

14- طولانی بودن عمر حضرت مهدی (عج) چگونه امکان پذیر است ؟  د 86 -  ش 87-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

      بخش اصلی رهبری امام مهدی (عج) مربوط به قلمرو ولایت معنوی است .  د 88 -
ش90 ( بصورت جای خالی)-

      غیبت امام مهدی (عج) در دوره ی غیبت ، در مقابل حضور است نه ظهور .  د 89-
ش90-

16- دو نمونه از موارد ولایت معنوی ( یاری و دستگیری شیعیان ) توسط امام عصر
(عج) را بنویسید.  د 89-

17- تکمیل کنید:

      امام زمان (عج) در دوره ی غیبت صغری از طریق افرادی خاص که به ...........
معروفند، با شیعیان ارتباط داشت.  ش90-

     رهبری امام زمان (عج) در عصر غیبت به .............. تشبیه شده است.  ش90-

 

درس دهم :

 

1- چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان (عج) باشند ؟ خ 85-

2- توضیح دهید آیا کسانی که فقط با دعا و گریه منتظر ظهور حضرت ولی عصر (عج)
هستند می توانند یاران راستین امام باشند ؟ خ86-

3- چهار مورد از ویژگی های یاران راستین امام عصر (عج) را بر اساس فرمایش حضرت
علی (ع) بنویسید. د86-  د 87-  ش 88-

4- پیام آیه :« وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ
اسْتُض
ْعِفوا فِی الاَرْضِ و نَجعَلَهُم اَئِمَّةً و
نَجعَلُهُمُ ال
ْوارِثینَ » (قصص 5 ) را بنویسید. خ 85-

5- به اعتقاد جامعه شناسان « پویایی جامعۀ شیعه » در طول تاریخ به چه عواملی
وابسته بوده است ؟ خ 85-  خ 89-

6- پیامبران برای تحقق وعده های الهی در پایان تاریخ از چه طرح خاصی سخن گفته
اند؟  ش 85-  د89-

7- جامعه ی منتظر چگونه جامعه ای است ؟ ( ویژگی های جامعة منتظر در عصر غیبت)  د
85-  خ 87-  ش 88-

8- اعتقاد شیعه در مورد موعود چیست ؟ خ86-

9-  پیام آیۀ :« وَ لَقَد کَتَبنا فِی زَبورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ الاَرضَ
یَرِثُها عِبادیَ الصالِحونَ » ( انبیاء 105 ) خ 87- ترجمه خ 90 -

10- توضیح دهید خدا پرستان دربارة آیندة تاریخ چه اعتقادی دارند؟  د 87-

11- دو فایدة معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه را
بنویسید.  د 87-

12- چگونه همة ادیان دربارة اعتقاد به موعود و الهی بودن پایان تاریخ اتفاق نظر
دارند؟  خ 88-  د 88-

13- چرا ایجاد آمادگی  برای ظهور  امام عصر (عج) باید در همة ابعاد علمی ،
فرهنگی ، اقتصادی و نظامی باشد؟  د 88-

14- بر اساس آیة : « هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدیَ وَ دینِ الحَقِّ
لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّـهِ » ( توبه 33 ) چه آینده ای برای تاریخ انسان
پیش بینی شده است ؟  خ 89- ش90 (ترجمه)-

15- چرا تقـویت ایمان یکی از مسئولیت های شخص منتظر در عصر غیبت است ؟  خ
89-

16- چهار مورد از مسئولیت های « شخص منتظر » در دوره ی غیبت را نام ببرید .  د
89-                   17- تکمیل کنید :

    نگاه مثبت دین به آینده ی تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی (عج)  اصلی به نام «
............ » را در دل زنده کرده است.  خ 90 -

 

درس یازدهم :

 

1- ولی فقیه را تعریف کنید. خ 85-  د 88-  خ 90 -

2- راههای شناخت « مرجع تقلید » را بنویسید. خ85 – د 85- ش86 -  خ 88-  ش 89 -
د 89-  ش90-

3- تقلید را تعریف کنید. ش85 –  د 86-  خ 87-  ش 88- ش90-

4- با توجه به احادیث ، شرایط مرجع و فقیهی که شایسته پیروی است را بنویسید.
ش85- د 86-  ش 88-

5- دو شرط مشترک از شرایط ولی فقیه ( رهبر) و  مرجع تقلید کدامند ؟ خ 87-  ش 89
-

6- مرجع تقلید را تعریف کنید. د 85-

7- تفـقـّه را تعریف کنید. خ 86- خ 88-  د 89-

8- فقیه را تعریف کنید. ش90-

9- تفـقّـه به چه معناست و به چه کسی فقـیه می گویند ؟  د 87-

10- انتخاب ولی فقیه به چه شیوه هایی انجام می گیرد ؟ توضیح دهید. ش85- خ86- د
86 (بدون توضیح)-  د 87-  خ 90 -

11- در عصر غیبت مرجعیت علمی و حکومت اسلامی چگونه  تداوم می یابد ؟ خ 87 -

12- چرا مرجع باید عادل و زمان شناس باشد ؟  د 87-

13- چرا ولی فقیه باید زمان شناس باشد ؟  ش90-

14- بنا بر فرمان امام زمان (عج) در دورة غیبت ، نیابت ایشان به چه کسی می رسد و
مسئولیت های او چیست ؟  د 88-

15- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

در عصر غیبت، حکومت اسلامی در چارچوب « مرجعیت فقیه » استمرار می یابد.  د 88 -
خ 89 –  ش90 (بصورت جای خالی)-      

16- چه شرایطی برای مشروعیت یافتن رهبر جامعه اسلامی ( ولی فقیه) لازم است ؟ خ
85- ش90-

17- چرا « تدبیر و کفایت » و « شجاعت و قدرت روحی » از شرایط رهبر جامعة اسلامی
است ؟  د 88-

18- دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعة اسلامی را دارد، نام ببرید .  خ 89-

19- منظور از « مشروعیت » و « مقبولیت » ولی فقیه را مختصراً توضیح دهید. ش 86-

20- چرا ولی فقیه باید مقبولیت داشته باشد ؟  ش 87-  ش 88- د 89-

21-  مشروعیت ولی فقیه را تعریف کنید.  خ 88-

22- میان انتخاب « ولی فقیه » و « مرجع تقلید» چه تفاوتی وجود دارد ؟   د 85-  ش
86-  ش 89 -

 

درس دوازدهم :

 

1- چرا نظام اسلامی را « مردم سالاری دینی » نامیده اند ؟ خ 85-

2- آیا تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت می تواند در زمینه سازی حکومت جهانی ولی
عصر(عج) مؤثر باشد ؟ د 85-  د 89-

3- تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر حکومت های دمکراتیک در چیست ؟ خ86-  د 86-
ش90-

4- « مردم سالاری دینی» را با دمکراسی رایج در جهان مقایسه کنید .  خ 88-

5- با توجّه به سفارشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر بنویسید چرا رهبر باید از
افراد عیب جو و ترسو دوری کند ؟  ش 87-

6- تکمیل کنید : هدف دمکراسی رایج در جهان تأمین ............... مردم می باشد
.  خ 89-

7- حکومت دمکراتیک یا مردم سالار را تعریف کنید.  خ 90 –

 

تهیه و تنظیم : دبیر سید علی  حسینی ایمنی     

سرگروه معارف اسلامی بابلسر

درس سیزدهم :

 

1- « عزّت نفس » را تعریف کنید. ش 85-

2- « عرّت نفس » را تعریف کرده و رابطه ی آن را با مفاهیم زیر بنویسید.  الف)
گناه              ب) پیمان شکنی      خ 85-

3- چرا انسان صاحب عزّت به پیمان شکنی دست نمی زند ؟ د 85- د 86-  د 87-  د 89-

4- رابطه عزّت با وفای به عهد و پیمان را بررسی کنید. ش90-

5- « انسان صاحب عزّت» و « انسان گناهکار» در برابر  نفس لوّامه و نفس امّارة
خود چگونه عمل می کند ؟  د 88-

6- چه رابطه ای بین عزّت نفس وگناه وجود دارد ؟ چرا ؟ ش 89 –

7- « تمایلات انسان » چند دسته است ؟ آن ها را بنویسید. ش85-  د 87-  ش 88- ش90-

8- دو دسته از تمایلات انسان کدامند و چه نامیده می شوند ؟  ش86-  د 89-

9- نام دو خود در انسان چیست ؟ ش 87-

10- چگونه می توان عزّت نفس را پرورش داده و تقویت کرد ؟ ش85-  خ 88-

11 - ترجمه و پیام آیۀ :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَََ
فَلِلّهِ العِزَّ
ةُ جَمیعاً » (فاطر 10)  د 85 –  ش 89-  خ 90 -

12- آیا می توان تحریکات بیرونی و شرایط اجتماعی و اقتصادی را عامل اصلی گناه
دانست ؟ خ 86-

13- چرا نمی توان مسئولیت انجام دادن گناه را از دوش خود برداشت و به
عوامل بیرونی منتقل کرد ؟  خ 89- ش90-

14- قرآن کریم راه پرورش عزّت نفس را چه می داند؟ خ 86-

15- ترجمه کنید: « وَ لِلّهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِ وَ لِلمؤمِنینَ وَلکِنَّ
المُنافِقینَ لایَعلَمونَ
» (منافقون 8 ) ش 86-  خ 87-  ش 88-

16- بر اساس آیة :« مَن کانَ یُریدُ العِزَّّةَ فَلِلّهِ
العِزَّ
ةُ جَمیعاً » (فاطر 10) راه پرورش عزّت نفس چیست ؟  د
86-

17- انسان صاحب عزّت در برخورد با نفس لوّامه و نفس امّاره چگونه عمل می کند ؟ 
خ 87-

18- انسان صاحب عزّت همواره به سود کدام نفس خود عمل می کند ؟  خ 88-

19- راه کسب عزّت چیست ؟ و چه کسانی عزّت بیشتری دارند ؟  ش 87-

20- تکمیل کنید: تحریکات بیرونی عوامل زمینه ساز گناهند ، امّا قدرت ..........
انسان می تواند در مقابل گناه بایستد.  ش 88-

21- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

        انسان دارای عزّت نفس در مقابل افراد زورگو و ستمگر متواضع است. ش90-

 

درس چهاردهم :

 

1- عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده را بیان کرده ، توضیح دهید . خ 85-  ش
87-  د 88-

2- از زمینه های تشکیل خانواده ، « اُنس با همسر » را شرح دهید .  ش 88-

3- زمینه های تشکیل خانواده ( اهداف ازدواج ) را نام ببرید. د 85- د 86-  د 87-
د 89-

4- عبارت قرآنی « وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً » به کدام یک
از زمینه های تشکیل خانواده اشاره دارد ؟ توضیح دهید.  د 88- ش90-

5- ابتدایی ترین زمینة تشکیل نهاد خانواده چیست ؟ توضیح دهید. ش 86-

6- آیا تفاوت میان زن و مرد به معنای برتری یکی بر دیگری است ؟ خ 86-  خ 88- 
ش90 ( با ذکر مثال)- 

7- چرا خداوند نقش زن و مرد را متفاوت قرار داده است ؟  خ 87-

8- در زمینه های شکل گیری نهاد خانواده موارد مقابل را مشخص نمایید.  الف )
ابتدایی ترین زمینه        ب) عالی ترین زمینه  خ 90-

9- ترجمه کنید : « وَ الذّاکِرینَ اللهَ کَثیراً وَ الذّاکِرِاتِ أَعَدَّ
اللهُ لَهُم مَغفِرَۀً وَ اَجراً عَظیماً »
(احزاب 35)  خ 90 –

10- آیا کلمة اِنس و بنی آدم در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی
دارد ؟ چرا ؟  خ 89-

 

درس پانزدهم :

 

1- با توجه به روایات معصومین (ع) چهار مورد از معیارهای همسر شایسته را نام
ببرید. خ 85-

2-  چرا نباید فاصله میان بلوغ طبیعی و فکری با زمان ازدواج زیاد شود ؟ خ
85-

3- با توجه به آموزه های پیشوایان دین درباره هر یک از موارد زیر توضیح دهید.
ش85-

الف) مشورت با پدر و مادر در انتخاب همسر                           ب) دو راه
مناسب برای شناخت همسر

4- چرا اذن پدر برای ازدواج دختر الزامی است ؟  د85 -  ش86 -   ش 88-  ش 89 -

5- آمادگی برای ازدواج نیازمند چند بلوغ است ؟ نام ببرید. خ 86-  خ 88- ش90-

6-  چرا پیشوایان دین در امر ازدواج مشورت با پدر و مادر را سفارش کرده اند ؟ د
86-  خ 90 -

7- چرا تنها علاقه و محبّت اوّلیّه نمی تواند لازمة انتخاب همسر باشد ؟ 
خ 87-

8- چه نوع معاشرت هایی برای شناخت همسر نتیجه بخش نیست؟ چرا ؟  خ 87-

9- ازدواج به موقع چه فوایدی را در بر دارد ؟  ش 87-

10- سه مورد از راه های شناخت همسر را بنویسید .  د 87-  ش90-

11- چرا نمی توان در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی پاسخ داد ؟ توضیح دهید. 
خ 88-

12- لازمة انتخاب شایستة همسر ، تسلّط بر چه چیزی است ؟  د 88-

13- نتایج ازدواج در زمان و موقعیت مناسب و نامناسب را با یکدیگر
مقایسه کنید .  خ 89-

14- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

       نباید فاصله ی میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود.  د 89-

15- از نظر مقررات اسلامی اگر عقدی به زور انجام گیرد چه حکمی دارد ؟  د 89-

16- تکمیل کنید: اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد،........... است. ش90-

 

درس شانزدهم :

 

1- « نفقه » چیست و بر عهدة چه کسی می باشد ؟ خ 85- د 86-

2- نفـقـه را تعریف کنید. ش 86-  ش 87-  ش 88-  ش 89 –  ش90-

3- آیا شرط پرداخت نفـقـه نیازمند بودن زن است ؟ توضیح دهید .  د 87-

4- شرط پرداخت نفـقـه چیست ؟  ش90-

5- مهمترین وظیفه( نقش) مشترک زن و مرد( پدر و مادر) در خانواده چیست ؟ آن را
توضیح دهید . ش 85- د 85-  خ 88- ش90-

6- چهار نقش مرد در زندگی مشترک را نام ببرید . د85- خ86-

7-  از نقش های مرد « رابطة محبّت آمیز با همسر » را توضیح دهید .  ش 87-

8- از نقش مرد در خانواده « محبّت و نظارت پدری » را توضیح دهید .   د 89-

9- ترجمه کنید : « و قَضیَ رَبُّکَ اَلّا تَعبُدوا اِلّا اِیّاهُ و
بِالوالِدَینِ اِحساناً...
» (إسراء 23) خ86-  خ 88-  ش90-

10- چهار شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید . ش86- خ 87-  د 88-  ش90-

11- وظایف ما ( فرزندان ) نسبت به پدر و مادر چیست ؟ ( چهار مورد ) ش86-  خ
89-

12- چرا هیچ کاری را نمی توان با نقش مقدس مادری برابر دانست ؟  د
87-

13- کدام یک از موارد زیر مربوط به نقش مرد و کدام یک مربوط به نقش زن در
خانواده است ؟  ش 88-

        الف ) تدبیر امور خانه                                           ب )
مدیریت و نگهبانی از حریم خانواده

14- چه نقش هایی در خانواده بر عهدة زن می باشد ؟ نام ببرید .  خ 89-

15- در خانواده تدبیر امور خانه از وظایف چه کسی است ؟ و چرا این نقش از ارزش و
اهمیّت برخوردار است ؟ ش 89 –

16- از نقش هایی که در خانواده بر عهده ی زن می باشد « همسر داری » را شرح دهید
.  خ 90 -

 

 

 

    منبع:http://bineshbabolsar.blogfa.com


پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391
نمونه سوالات تستی دین و زندگی (3) ...  

1-   کدام یک از نیازهای بنیادین جامع تمام نیازها ست؟

الف)درک درست ازآینده       ب)امنیت خاطر و شادکامی      ج) نیاز به تعالی و رشد و بالندگی      د) کشف راه درست زندگی

 

2-   دستگاه تفکر و اندیشه ی ما چه زمانی می تواند حکم قطعی دهد؟

الف) در همه حال                                         ب) زمانی که اطلاعات کافی و صحیح در اختیار داشته باشد

ج) زمانی که موضوعی را بررسی کند                  د) زمانی که اطلاعات ناقص را تشخیص دهد

 

3-   خدای جهان خالق حکیم است یعنی چه؟

الف) هیچ موجودی را عبث خلق نمی کند                   ب) خلقت او با تدبیر انجام می شود

ج) همه ی موجودات را هدایت می کند                       د) برای انسان هدایت ویژه قرار داده است

 

4-   پاسخ صحیح و مطمئن به بنیادی ترین نیازهای انسان چیست؟

الف) معرفت الهی              ب) عقل                    ج) دین الهی                   د) کشف راه درست زندگی

 

5-   کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های فطری مشترک  بین انسان ها نمی باشد؟

الف) دوست داشتن شغل؛ هنر ؛ و ورزشی خاص          ب) دوست داشتن عدل و انصاف

ج) بیزاری از تجاوز و دروغ                                          د) به دنبال کمال و زیبایی رفتن

 

6- عصمت پیامبران در کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

الف) در تمامی قلمروهای مربوط به آنان                     ب) دریافت و ابلاغ وحی

ج) تعلیم و تبیین دین                                                د) ولایت معنوی

 

7-کدام گزینه از جنبه های اعجاز قرآن کریم است؟

الف)امی بودن رسول خدا        ب)انسجام و وحدت درونی      ج)جامعیت قرآن کریم      د)تاثیر ناپذیری از فرهنگ زما نه

 

8- با توجه به روایاتی که از معصومین (ع) نقل شده اسلام بر5 پایه استوار است. مهم ترین آن کدام است ؟

الف) ولایت                             ب) نماز                  ج) روزه                         د) خمس

 

9- بالاترین و برترین مقام پیامبر خدا(ص) چیست؟

الف) ولایت معنوی                    ب) ولایت ظاهری                ج) مرجعیت علمی              د) دریافت وحی

 

10- لفظ «اهل البیت»  در آیه ی تطهیر شامل کدام یک از افراد زیر نمی شود؟

الف) ام سلمه              ب) امام حسین (ع)           ج) پیامبر(ص)           د) حضرت زهرا (س)

 

11- عبارت : « لن تضلوا ابدا» بخشی از کدام حدیث  می باشد؟

الف) حدیث ثقلین             ب) حدیث غدیر                     ج) حدیث جابر                    د) حدیث منزلت

 

12- اقدام بدعت گونه ی معاویه در سال چهلم هجری چه بود؟

الف) تبدیل خلافت به سلطنت                             ب) تبدیل حکومت به سلطنت

ج) جنگ با امام علی(ع)                                       د) مخالفت با پیامبر(ص) با تعیین جانشین

 

13- پویایی جامعه ی شیعه به چند عامل وابسته بوده است؟

الف) گذشته ی سرخ آینده ی سبز                                             ب) گذشته ی تاریک آینده ی روشن

ج) اعتراض فردی قیام دسته جمعی                                            د) اعتراض جمعی قیام دسته جمعی

 

14- کدام یک از  موارد زیر از اقدامات مربوط به مرجعیت علمی ائمه ی معصومین(ع) نمی باشد؟

الف) آگاهی بخشی به مردم          ب) تعلیم و تفسیر قرآن کریم                 ج) پاسخ به مسائل جدید            د) تربیت شخصیت های اسلامی

 

15- کدام گزینه از جمله موارد انتظار مثبت نمی باشد؟

الف) همراهی با جریان طبیعی و مسیر عادی اجتماع                     ب) امر به معروف و نهی از منکر

ج) دعا و تضرع برای ظهور امام زمان (ع)                                       د) مبارزه با هوای نفس

 

16- اعتقاد به منجی ........................................................................

الف) در همه ی ادیان وجود دارد                                                    ب) در تمامی مکاتب بشری وجود دارد

ج) اختصاص به شیعه دارد                                                              د) اختصاص به اسلام و مسیحیت دارد

 

 

17- نظام حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) بر چه مبنایی برنامه ریزی شده بود؟

الف) امامت                      ب) خلافت                         ج) شورا                       د) اجماع امت

 

18- چنان چه مسلمان غیر متخصص از فقیه واجد شرایط تقلید نکند اعمال او چگونه خواهد بود؟

الف) در صورتی که مطابق با فتوای فقهای واجد شرایط باشد قبول است

ب) تمامی اعمال او باطل و نا مقبول است

ج) در صورتی که مطابق با اعمال اکثریت مردم باشد قبول است

د) چنان چه مطابق با اعمال اهل خانواده باشد مقبول است

 

19- در مورد مرجع و ولی فقیه کدام گزینه صحیح نیست

الف) ولی فقیه باید مرجع تقلید هم باشد                                   

   ب) ولی فقیه می تواند مرجع تقلید نباشد

ج) مرجع تقلید به صورت شخصی و ولی فقیه به صورت عمومی انتخاب می شود         

د) مرجع تقلید تعدد پذیر و ولی فقیه تعدد ناپذیر است

 

20- در انتخاب مرجع تقلید کدام عامل از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) دانش و تقوا                         ب) شهرت عمومی               ج) عدالت                    د) زمان شناسی

 

نمونه سوالات تستی دین و زندگی (3) از تمام  کتاب

 

1-         نشانه بیداری و هشیاری و ورود به وادی انسانیت چیست؟

الف) دغدغه و درد متعالی                 ب) درک هدف زندگی   

 ج) سوالاتی که از عمیق ترین نیازها نشات می گیرد                  د) شناخت راه درست زندگی

 

2 - سرچشمه ی شادی ها چیست؟

الف) سلامت جسم        ب) شاد زیستن           ج) ایمان به خدا

  د) احساس رضایت و آرامش درونی

 

3 - وسیله ی فهم پیام الهی چیست؟

الف) معارف و حقایق دینی                ب) حجت دینی        

  ج) قلب                              د) عقل

 

4 منشا اختلاف  و چند دینی  چیست؟

الف) از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبلی       ب)  برتری دین جدید          ج) عدم پذیرش  دعوت پیامبر جدید          د ) عادت نمودن مردم به تعالیم قبلی

 

5- کدام یک از گزینه های زیر از نشانه های محتوایی و معنایی قرآن کریم نمی باشد؟

الف) جامعیت و همه جانبه بودن     ب)  تازگی و شادابی    ج) تاثیر ناپذیری از فرهنگ زمانه  د) انسجام و وحدت درونی

 

6 با توجه به احادیث اسلام بر چند پایه استوار اسن و مهم ترین آن کدام است؟

الف) 5 پایه - نماز    ب) 4 پایه - زکات      ج) 5 پایه - ولایت          د) 4 پایه - نماز

 

7- بالاترین و برترین مقام پیامبر خدا چیست؟

الف) مرجعیت علمی    ب) ولایت معنوی               ج) دریافت وحی       د) ولایت ظاهری

 

8 کدامیک از قلمروهای رسالت بعد از ختم نبوت تداوم نمی یابد؟

الف) ولایت معنوی            ب) مرجعیت علمی      ج) دریافت وحی     د) ولایت ظاهری

 

9 در کدامیک از موارد زیر اولوالامر و جانشینان پیامبر تا امام زمان علیه السلام مشخص گردیده اند؟

الف) حدیث منزلت       ب) آیه ی ولایت            ج) حدیث غدیر               د) حدیث جابر

 

 

10- چه کسی و در چه سالی خلافت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد؟

الف) معاویه - سال چهلم                                    ب) کعب الاحبار - سال دهم هجری                                  

 ج) یزید-  سال شصت هجری                               د ) معاویه - سال دهم هجری

 

11 امامان معصوم برای برقراری حکومت عدل چه اقداماتی انجام دادند؟

الف عدم تایید حاکمان                          ب معرفی خود به عنوان امام بر حق

ج تربیت شخصیت های اسلامی          د مدارا و سازش ظاهری با حاکمان وقت

 

12- اصل تقیه که یکی از شیوه های مبارزه با حاکمان می باشد از زمان کدام معصوم آغاز شد؟

الف پیامبر اسلام        ب امام سجاد (ع)      ج امام صادق (ع)         د امام باقر(ع)

 

13- علت اصلی غیبت امام زمان (عج) چیست؟

الف دشمنی بنی امیه با اهل بیت (س)            ب قدرناشناسی مردم و درخطر بودن جان آن حضرت                            

  ج بهره نبردن مردم از وجود امام                    د نبودن عدالت در زمان تولد امام زمان (عج)

 

14- کدام یک از گزینه های زیر جزء مسؤولیت های فرد منتظر نمی باشد؟

الف تقویت ایمان             ب دعا برای ظهور امام             ج تلاش برای جلب رضایت مردم       د ایجاد آمادگی

 

15- در عصر غیبت؛ حکومت اسلامی در چهار چوب .................... استمرار می یابد.

الف مرجعیت فقیه          ب جمهوری اسلامی         ج ولایت فقیه        د قانون اساسی

 

16- در جوامع اسلامی فقیهی می تواند رهبری را به عهده بگیرد که:

الف مشروعیت و مقبولیت لازم را داشته باشد          ب مورد تایید خبرگان رهبری باشد             

   ج محبوبیت مردمی داشته باشد         د مورد تایید مجلس شورای اسلامی باشد

17- سرچشمه ی بزرگی ها و کرامت ها کیست؟

الف فقط خدا                 ب خدا و رسول       ج پیامبر و امامان        د چهارده معصوم

 

18- عالی ترین زمینه ی تشکیل خانواده چیست؟

الف نیاز جنسی                ب نیاز به آرامش و انس روحی با همسر         ج- تسهیل در رشد اخلاقی و معنوی              د- رشد و پرورش فرزندان

 

19- اولین سنگ بنای خانواده چیست؟

الف انتخاب همسر خوب        ب رفتن به خواستگاری                   ج قصد ازدواج                        د داشتن ایمان

 

20- کدام گزینه نقش مشترک پدر و مادر در زندگی می باشد؟

الف- تامین هزینه ی زندگی                ب- تدبیر امور خانه       ج مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده          د برنامه ریزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان

چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391
سوالات میان ترم دین وزندگی3 وپاسخنامه ...  

                                                           

1.كدام یك از قلمروهای رسالت در امامت تداوم نمی یابد ؟ ( 5/. )

الف : مرجعیت علمی

ب : ولایت و رهبری

ج : ولایت معنوی

د : دریافت وحی

2) آیه مباركه « افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً كثیرا ، آیا در قرآن نمی اندیشند اگر نزد غیر خدا می بود در آن ناسازگاری می یافتند » بر كدام از جنبه های اعجاز دلالت دارد ؟ ( 5/ )

الف : نشانه های لفظی و ظاهری

ب : انسجام و وحدت درونی ، در عین نزول تدریجی

ج : امی بودن رسول خدا

د : تازگی و شادابی دائمی

3) حدیث منزلت بر چه امری دلالت دارد ؟ ( 5 / )

الف : حضرت محمد ( ص ) آخرین پیام آور الهی است

ب : امام علی ( ع ) جانشین پیامبر ( ص ) است

ج : جایگاه حضرت علی ( ع ) را نسبت به پیامبر ( ص ) مشخص می كند

د : برهه امور بیان شده در گزینه الف ، ب و ج دلالت دارد

4. دو مورد از دلایل ضرورت تشكیل حكومت اسلامی را نام ببرید ؟ ( 1 )  

5. آیه زیر را ترجمه كنید سپس بنویسید كه به كدام یك از قلمروها ی رسالت اشاره دارد ؟ ( 5/1 )

قل اطیعوا اللّه والرسول .................... فان تولوا پس اگر روی بر تابند فان اللّه لا یحب الكافرین ....................                    

6. چرا دستاوردهای علمی نمی تواند پاسخ دهنده نیازهای بنیادین انسان باشد ؟ ( 1 )

7. 2- عبارتهای زیر را كه درباره هدایت انسان است ، تكمیل كنید : ( 75/ )

الف : حجّت ظاهر خداوند .......................... هستند .

ب : حجّت باطن خداوند ......................... است .

ج : وسیله فهم در معرفت پیام الهی ...................... است .

8.  به چه ویژگی هایی ویژگی های فطری می گوییم ؟ ( 75/ )

9. كدام یك از ویژگی های زیر فطری هستند ؟ ( 1 )
- گرایش به علم و آگاهی
- هنر مدیریت
- علاقه به نویسندگی
- بی نهایت طلبی در خوبی ها

10. چرا ادعای پیامبری باید همراه معجزه باشد ؟ ( 1 )

11.  دلایل تشكیل حكومت اسلامی را نام ببرید ؟ ( 75/ )

12. به ترجمه آیات زیر نگاه كنید و مشخص نمایید كه آیات بر كدام یك از قلمروهای رسالت پیامبر اكرم ( ص ) دلالت دارد ؟( 75 /)

ترجمه آیات

قلمرو رسالت

1- بدین گونه تو را در میان امتی كه پیش از ایشان مردمان دیگری بودند ، فرستادیم تا آنچه را به تو وحی می كردیم بر آنان بخوانی ... ( رعد 30 )

 

2- بگو از خدا و رسول اطاعت كنید ، پس اگر روی بگردانید ، همانا كه خداوند كافران را دوست ندارد . ( آل عمران 32 )

 

3- به یقین ،خدابرمؤمنان منت نهاد كه رسولی از خودشان در میانشان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد ، قطعاً پیش از آن در گمراهی آشكاری بودند . ( آل عمران 164 )

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

پاسخنامه

1. د: دریافت وحی

2. ب: انسجام و وحدت درونی، در عین نزول تدریجی

3. د: برهمه‌ی امور بیان شده در گزینه‌های الف، ب و ج دلالت دارد

4. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی سه دلیل دارد که عبارتنداز: 1- جامعیت دین اسلام 2- ضرورت اجرای احکام اسلامی مانند عدالت اجتماعی 3- ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوت .

(ذکر دو دلیل کافی است . اما اگر دانش‌آموز به جای آوردن این عناوین، توضیحات آن را آورده باشد درست است و لازم نیست عین این عناوین ذکر شود )

5.ترجمه: بگو اطاعت (پیروی) کنید خدا را و پیامبر (رسول ) را (5/0 نمره) خداوند کافران را دوست ندارد . (5/0 نمره) این آیه به قلمرو ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی دلالت دارد . (5/0 نمره) آوردن عبارت « ولایت ظاهری» نیز کفایت می‌کند.

6. در اصل محدودیت‌های علم، همان محدودیت‌های عقل است. اما اگر دانش‌آموز هر یک از عبارت‌های زیر یا عبارتی مانند آن را بنویسد کافی است.

- زیرا احتمال خطا در آن وجود دارد (مطمئن نیست).

- بر معاد اطلاع و احاطه‌ای ندارد.

- علم نمی‌تواند به آگاهی کاملی نسبت به آینده جهان و انسان دست یابد.

- علم به همه ابعاد روحی و جسمی انسان آگاهی كامل ندارد.

7. الف: پیامبران و امامان ب : عقل ج : عقل - هرقسمت 25% نمره

8. ویژگی‌هایی که در اصل خلقت و آفرینش مخصوص انسان قرار داده شده است و همه انسان‌ها با این و یژگی‌ها خلق شده‌اند ( به دنیا آمده‌اند) «یا عبارتی با مضمون عبارت فوق»

9. گرایش به علم و آگاهی – بی‌نهایت‌طلبی در خوبی‌ها

10. پاسخی با مضمون یکی از پاسخ‌های زیر:

- برای این که اثبات کنند که از طرف خداوند پیام آورده‌اند.

- برای این که اثبات کنند که از طرف خداوند به پیامبری منصوب شده‌اند.

11. سه دلیل در کتاب ذکر شده است:

1- جامعیت دین اسلام

2- ضرورت اجرای احکام اسلام

3- ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوت

12. 1- ابلاغ وحی ( دریافت وحی و رساندن آن به مردم)

2- ولایت ظاهری (سرپرستی جامعه برای ا جرای قوانین الهی)

3- مرجعیت علمی ( تعلیم و تبیین تعالیم دین)